INDEX ~ NEWS ~ T$DATA ~ LINKS ~ ADD

FAQ ~ ВЪПРОСИ ~ КОНТАКТИ ~ FORUM


РЕЧНИК НА РЕДКИ, ОСТАРЕЛИ И ДИАЛЕКТНИ ДУМИ

из "ТАЙНИТЕ СЪКРОВИЩА В БЪЛГАРИЯ" Част 2 ~ ПОРЪЧКА ~

 

абас - везни за мерене на бисер

абат - католически свещенник, игумен

абеля - лозе

абраш - с петна по кожата (козината)

абсида - полукръгла сводеста част на постройка

авгур - древноримски жрец

август - първия римски император

авджилък - лов

авджия - ловец

авелзамански - много стар, отдавнашен

авер - приятел

авлак - място за ловитба

авлия - двор

автокефален - самостоятелен, независим

агалар - господар

агалък - господство, охолство

агарянин - турчин, мохамеданин

аглок - голяма сватбена кърпа

агнец - голямо мъжко агне

агъл - кошара, обор

ада - остров

адаш - съименник

адет - обичай

аджаип - особен, чудноват

аджамия - неопитен

аджеба - например

аджем - персийски

аджер - змей, хала / бърз кон / буен

адлийка - стара монета

адъм - крачка

аздисан - разлудуван

азлък - край на цигаре / част от кремъклия където е барута

азмак - мочур, тресавище

азър - сега

аид - преизподня

ай - ага / луна

айва - дюля

айвания - овощна градина

айгър - жребец

айдънлък - светлина

айлак - незает, свободен

айланли алтън - златно огледало

айлък - заплата

айналия - хубав

ак - бял

акбунар - чист кладенец

акинджия - разбойник, грабител, нападател

акме - връхна точка

аксамит - кадифе

аксу - бяла вода, чиста вода

актопрак - бяла пръст

акче - стара турска сребърна монета

акшам - вечер

акънтъ - течение

аладжа - топъл минерален извор / пъстър, шарен

алай - войскова част, свита, конвой, дружина / пасаж

аламан - рибарска лодка

аламански - немски

алан - ливада

алат - инструменти

алатурка - по турски

алафранга - френски, европейски

алащисвам - навиквам, привиквам

алах керим - каквото бог даде

алебарда - копие с брадва

алев - пламък

алма - украса

алта - висок

алтар - жертвеник

алтън - злато, жълтица, златен

алтълък - турска сребърна монета от 6 гроша

алтъпатлак - револвер

алча - жадувам

алчак - ниско място, нисък

алън - чело

аманет - нещо поверително / залог / знак, белег

амвон - издигнато място за проповед в храм

амуди - отвесен

анат - паметник

анахтар - ключ

ангъш - ритла на кола

анджак - тъкмо, само

апачик - отворено, зинало

апса - затвор

апсида - засводено пространство, източната част на православен храм (олтар)

ар - празно място

араба - кола

арабаджия - превозвач с кола - колар, майстор който прави коли

ара-бахче - междинна градина

аралък - междина, пролука

арания - голям котел

арап - арабин

арап гечит - цигански брод

арбия - пръчка за пълнене на оръжие

аргасам - обработвам кожа

аргат - слуга, ратай

аргилоди - глинен, глинест

арк - канал, вада

аркадаш - другар

аркан - примка

армуд - круша

армудие - стара турска монета

арнаут - албанец

арнисам - преставам, спирам, отказвам се, напускам, прекъсвам

арпа - ечемик

артък - излишен, в повече

архонт - военоначалник

аршин - мярка за дължина ок.68 см. (терзийски аршин) или ок. 79 (зидарски аршин)

арък, арк - вада

аръш - теглич на кола, процеп

ас - древноримска единица за тегло ок. 327 гр. / древноримска монета

асарии - дребна гръцка или латинска монета

аскер - войска

аслан - лъв

асма - лоза

аспра - дребна монета

асъл - истински

ат - силен кон

атеш - огън

атриум - централно открито помещение, предверие, зала

аферим - браво

афие - доносник

ахпап - другар, приятел

ахрянин - родопски помак

ахтар - бакалин

ахчия - готвач

ахчийница - гостилница

ахчигьоз - буен, хитър, опитен

ачик - ясен, явен, открит

ачиклък - открито, голо място

ашама - изхабяване, ръждясване

аязма - извор с лековита вода

аяк - крак

аянин - турски управител

аяр - степен на чистота на благороден метал и качество на скъпоценен камък

 

баас дере - дълбок усоен дол

бабаджан - едър, силен човек, юнак

бабаит - юнак, мъжага

бабе - съд за ракия

бабка - стара сребърна монета

бабяк - стомах

бадана - боядисване, измазване

бадева - даром / напразно

бадън, бадъм - бъчва

базбая - голям, важен, значителен

базилика - храм / седалище на архонт, базилевс

базилиск - змиевидно животно със златна корона, като на петел / украшение с него

базиргян - търговец, търгаш

баир - могила, хълм

байлама - тамбура

бакаджик - височина от която се вижда надалеч

бакия - дълг

бакрач - котел, котле

бактисам - дотягам, омръзвам

бакър - меден, меден съд

бакърджия - медникар

балабан - едър, грамаден

балван - много голям камък

балдър - много отдавна

балтаджия - водач на дружина

балталък - участък за сечене на гората

балтия - брадва

балък - риба

балъкчия - рибар

бамбашка - друг, съвсем различен

бандера - ориентир, пирамида / скеле

бараба - трошач на камъни / бездомен работник

барабар - заедно

барачест - космат, рошав

барашък - сговор,спогодба

барбут - стара монета / вид хазартна игра

басамак - стъпало на стълба, стълба

баския - одялана града, летва

баскън - обир

бастисвам - нападам

батак - мочурище, тресавище, блато / безизходица, забъркано положение

батал - голям, безформен

баталясал - изоставен

батардисам - потопя, унищожа

батисам - съсипя

бахча - градина

бахчеванджия - градинар

бачия - мандра

баш - прав, главен / тъкмо / глава

башибозук - нередовен турски войник / нередовна войска от кюрди, албанци и черкези

башия - главатар, първенец

баш кишиш - владика

башлък - качулка / капител

бая - голям, много, доста

баялдисвам - припадам

беглик - данък за животни

безбели - вероятно

безистен - голяма сводеста сграда с вътрешни магазини

бей - титла за високи чинове в Турско / феодал, господар

бейзаде - знатен, богат

байлербей - бей на бейовете

бейлик - богатство / княжество

беклеме - стражница, стража

бекчия - пазач

бел - права лопата

бели пари - сребърни пари

белки, белким - нима / дано

беллеме - потник под седло

белли - явно, известно

бент - преграда за отбиване на вода, заприщена вода

берат - султански указ, грамота

бербер - бръснар

берекет - плодородие

беч - изба, подземие

бешик - люлка

бешлик - турска сребърна монета от пет гроша

бешюзлук - стъкло от 500 драма (ок. 1,5л.)

биз-бизе - насаме, интимно

билюк - голямо количество, множество

билюкбашия - главатар

билюр - далекоглед / кристал

бина - постройка

бинбаши - офицер, началник на 1000 души

бинеджия - ездач

бинек - ездачен кон, яздешком

бинекташ - камък за качване на коня

бинлик - съд за вино (над 3л.) 1000 драма / дамаджана

бир - един

бичкия - ръчен трион

бичме - дълга четвъртита греда

бише - звяр, хищник

близница - стомана

близна - празнина

боаз - планински проход, теснина, дефиле

бодак - чеп

бозав - сив

бозалък - трева, целина обрасла с трева

бозгун - размирен, смутен / смутно време

бозлук - целина

бозмас - смесен, лош, фалшив

бойлия - пушка с дълга цев

бол - много

бостан - градина с дини

бостанджия - лице с полицейски задължения / градинар

ботур - пън, дънер

бочка - бъчва, бъклица

бошандисам - раздвижа се

бошлаф - празни приказки

боюк - голям

боюк чал - голям, висок връх

брантия - стара жена или мома

брекна - набъбна

буджак - кът, ъгъл ( до огнището)

бузгун - поражение

букаи - окови

букачка - младо буково дърво

буклуджа - дребна гора, шумак

булван - буца

бумага - записка

бумбак - дълбок речен вир

бунар - дълбок кладенец

бурия - тръба

бурма - пръстен

бурмалия - завит, засукан

бурун - земна издатина / нос

булчав - рошав

бучакчия - ножар

бучак - нож

бучарда - назъбен каменарски чук

бучук - половин

бушама - преграда

буюклия - мустакат

буюр - заповядайте

буюрултия - писмена заповед

бъкел - дървен съд за вода

бърдук - стомна

бюз-бютюн - изцяло, съвсем

бюлбюл - славей

бютюн - цяло

 

ваданлък - домашни потреби

ваджия - пущина

вакуф, вакъф - имот подарен на джамия

валия - управител на вилает

валма - слуга в метох

вало - було

валог - падина под височина

вапцвам - боядисвам / закъсвам

варак - съвсем тънки листи злато или сребро

варакладисан, варакосан - украсен с варак

варда - стража

вария - тежък железен чук

варка - лодка

варош - старинна част на град

вастагарка - тарга за пренасяне на строителни материали

ватах - съдебен чиновник, надзирател

веда - вещица / знание

ведом - известен

ведро - дървен съд за вода

везеница - наниз, редица, върволица

везир - висш правителствен чиновник в Турско

везне - каса

велик везир - главнокомандващ

велит - лековъоръжен войник

веля - казвам, говоря, заповядвам

венедишки - венециански

вересия - задължение, заем

веси - теглилка, везни

вестиарий - пазител на облеклата в двореца

вет - вехт, стар

веха - висок прът със знак

вещер - врач, врачка

веяло - корабно платно, ветрило

вигла - пост, наблюдателница, стража

видам - жизнена сила

видня - рудничарска пещ

вилает, виляет - област в турската държава

виран - разнебитен, износен

вирище - водовъртеж

вис- планинска височина

витка - нещо извито, завито

влагалище - склад, съкровищница

влак - брана или шейна от дърва

власина - козина

водник - водач

водяв - течен

воз - върху

вощуна - непречистен восък

врана - широк отвор на бъчва или каца

вранило - чернило

враница - лодка, ладия

врак - останки

врекел - чувал,торба

врело - буен извор

вретище, вреща - голяма торба, чувал

врис - извор, кладенец

връвище, вървище - планинска пътека

врятен - мярка за повърхнина ок. 2,5 дка.

всуе - напразно

всъде - навсякъде

втрапен - замаян / като трап , в трап

входник - коридор

вцъклен - втренчен

въбел - дълбок кладенец, извор

въза - препаска

възгечтисвам - отказвам се

въпа - езеро, локва, вдлъбнатина

върляк - върло място, стръмнина

въртило - чекрък на кладенец / долната част на воденичарско колело

въртеп - свърталище

въртоп - понор, водовъртеж, вдлъбнатина / планинска теснина, пещера

 

га - когато, кога

гавазин - въоръжен пазач, телохранител

гага - клюн

гагаузи - тюрки християни

гаджал - чужденец

гази - турски военоначалник - победител

гайле - грижа

гарпъ - запад

гато - когато

гебердясъм - умра, пукна

гебре - кесия от козина за чистене на коне

гевгир - каменна или тухлена зидария, свод

гевезен - виолетов, морав

гевендия - проститутка, лека жена

гевредисан - крехък, чуплив

гегалийка - дълга арнаутска пушка

гедже - нощ

геджура - беда

геена - преизподня

гезаджия - надзирател на десятъка

гезентия - коридор

гезия - памучен плат

гем - дълъг ремък на юзда

гема - скъпоценен камък с гравиран образ / пръстен с такъв

гениш - широк

герак - ястреб

геран - дълбок кладенец от който се вади вода с кофа

герен - ниско място край река, място за пасище

герие - подложка за рамо при стрелба с пушка

гериз - отходен канал

герчек - наистина

гечинмек - поминък

гечит - брод

гидик - занаятчийски инвентар / тясно място за минаване

гирме - дърво за залостване

глама - голяма скала, висок рид

глед - поглед, изглед

глиф - йероглиф

глъб - дълбочина

гмеж - гъмжило, множество

гнел - чим

горун - дъб

грамуда - голяма буца

грот - пещера

грош - венецианска сребърна монета

груп - вързоп с пари

гумнище - харман

гурбет - работа в чужбина

гъгър - шум от говор

гъжба, гъжва - чалма

гърбач - бич

гьобек - движение на таза и корема при танц

гьобекташ - издигната площадка в баня

гьоз - преграда / колело на печка / свод на мост / око

гьозбояджия - фокусник, шарлатанин

гьозгьоре - явно, очевидно

гьозлем - наблюдавам, следя

гьоклия - небесно син

гьол - езеро

гьостерица - тояга, сопа

гьотере - изцяло, наведнъж

гьоч - преселване

гюбре - тор

гювез - синьочервен

гюверджеле - селитра

гюгум - гюм

гюдюл - нащърбен предмет

гюзел - хубав

гюл - рози

гюлджук - помийна яма

гюлле - армейска кълбовидна граната

гюлпана - розоварна

гюляаджилък - търговия с розово масло

гюля - розово масло

гюм - дълбок метален съд с тясно гърло

гюме - полуподземна ловна къща

гюмрукчия - митничар

гюмюш - сребро, сребърен

гюн - ден

гюнеш - слънце

гюнеш дугмасъ - изгрев

гюнеш батмасъ - залез

гюнлюк - надница

гюрлюк - изобилие

гюрюк - сгъваемо покривало

 

даалия - планински разбойник

давия - съдебно дело, процес

давранма - стой, не мърдай

даг - планина

дал - клон

дам - обор

дамар - водна или рудна жила

дамга - печат, петно

дамла - сърдечен удар

дарак - гребен за ръчно влачене на вълна, машина за влачене

дардана - голям тежък кораб

дарейка - златна персийска монета

дармон - решето с едри дупки

дармоня - пресявам

даскал - учител

даяня - издържам

дебой - турски съдебен архив

дебуш - излаз, изход, излаз за войска на открито

деве - камила, камилски

деведжия - камилар

девлет - държава

деврие - караул, нощна стража

дегнек - тояга, пръчка

дакада - десетица, десет дни, група от десет

дексам - приемам, възприемам

делибашия - луда глава / нередовни войски

делия - буен човек

демек - сиреч, значи, тоест

демир - желязо, железен

демирджия - железар

денар - римска сребърна монета

дениз - море

денк - голям вързоп

дервиш - мохамедански монах / дървен сарашки инструмент

дервен - проход, клисура

дервенджия - пазач на проход

дере - дол, долчина, поток, рекичка

деребей - турски самовластник

дередже - състояние, положение

дери - кожа

дерман - мир, спокойствие

дермен - воденица, мелница

дерменджия - воденичар, мелничар

деруга - бразда, линия

джаба - даром

джаваир - скъпоценен камък, скъпоценност

джаде - шосе

джам - стъкло

джамал - зидана печка

джамбаз - търговец на добитък

джамликен - прозорец

джанабет - проклет, зъл, опък

джандар - стражар

джан-джун - жива душа

джара - рана

джаран - геранило на кладенец

джебе - конски ход

джебелник - козиняв чувал

джевиз - орех

джевизлък - орешак

джевре - кърпа

джезаджия - инспектор по ангарията

джезве - съд за варене на кафе

джелат - палач

джелеп - прекупвач на добитък

джендем - ад, пъкъл

дженуп - юг

джепане - боеприпаси

джерид - нов

джимбиз - тояга с железен край

джин - дух

джингъртин - медни съдове

джинджия - зъл дух

джинс - род, коляно

джира - дърво върху което се върти камък

джирах - хирург

джирит - стрела

джихадие - едра турска сребърна монета

джоглина - могила

джуздан - чанта, потфейл

джука - устна

джумая - пазарище

джумба - издаден ъгъл

джумбюш - веселба, веселие

джумфур - размирица, въстание

джунджурии - дребни неща, дрънкулки

дзидина - развалина

дзифт - черна смола, асфалт

дибидюс - съвсем, напълно

диван - меко канапе / държавен съвет в Турция

диванхана - хол, предверие, трем

дивит - метална кутия с мастилница

диз - коляно

дизгини - дълги ремъци на юзда

дизия - наниз от златни монети

дикат - внимание, бдителност

диканя - дъски със забити остри кремъци

дикилиташ - изправен камък, побит камък

дикис - покъшнина

дил - език

дилаф - щипци за огън, маша

дин - вяра

динсиз - неверник, безбожник

дип - твърде, съвсем

дипсиз - без дъно

диптих - две съединени дъсчици за писане, намазани с восък / двустранна икона

дипчик - приклад на пушка

дирек - дървен стълб, дървена греда

дирхем - арабска сребърна монета

дирлик - разбирателство

дисаги - две скачени торби

дискос - метално блюдо за нафора

дифан - голяма мрежа за ловене на риба

диш - зъб

диш парасъ - данък за изхабяване на зъбите плащан от поробените на турците

дишло - дърво между конете във впряга

длака - изглед

доган - сокол

доганджия - соколар

долама - долна дреха

долап - колело за извличане на вода, тепавичарско колело / съд за печене на кафе, пуканки и др...

домузлук - място между улея на воденицата и колелото

доница - дървено ведро

достлук - приятелство

драгоценен - скъпоценен

драгун - синя слива

драм - стара мярка за тегло ок. 3.2 грама

драхма - сребърна гръцка монета / стара аптекарска мярка ок. 3,7 - 3,9 гр.

дрен - дрян

дрика - погребална колесница

друм - път

дувар - каменна стена, зид

дудук - дървена свирка

дукат - венецианска златна монета

дукато - дребна монета

думан - мъгла, прах, пушек

дупла - златна монета за наниз

дургун - ленив, бавен

душман - враг

душник - одушник

дъня - удрям, продънвам

дьонме - християнин приел мохамеданството

дюзени - инструменти

дюзлук - равнина

дюкян - магазин, работилница

дюлбия - далекоглед

дюлгер - зидар, строител

дюлюм - мярка за земя равна почти на 1 декар

дюрук - връх

дякон - помощник на свещенника

 

евала - браво, благодарност

евет - така, тъй, наистина

еветчия - угодник

евжи - къща

евза - капсул на огнестрелно оръжие

евзалийка - евзалия пушка

егира - мохамеданско летоброене

егрек - лятна кошара за добитък

едек - запасен кон / поводи на животно

едем - рай / благодатен край

еджел - смърт, съдба

едикт - важен указ, закон

ези - страна на монетета със стойността

еквер - всевисшния

екзарх - глава на автономна източноправославна църква

екзегет - тълкувател

екимджийски - медицински

екин - посев, реколта

екседра - място за почивка / приемна, гостна / място за сядане до стена

ексик - по-малко, незначително

ел - ръка

елав - калай

елавник - молив

елей - маслиново масло

еленин, елин - грък

елзевир - вид обувки

ели - ветровит

елмаз - диамант

елпезе - тютюневи листа наредени като ветрило

ем - храна за добитък

емелик - храна, прехрана

емениджия - обущар който изработва емении

емения, еминия - плитка обувка, без ток

емир - титла на владетел от мюсюлманския изток

емпория - тържище, пазар

емирнаме - писмена заповед

емиш - овощия

емляк - данък за имот

емниет - доверие

ендезе - лакът, малко по-малко от аршин

ени - нов

еникьой - ново село

еничар - потурчен християнин, войник от турската пехота

енверие - бляскава украса

енколпие - нагръдна икона

енория - район обслужван от един свещенник

ентеше - кована сребърна или златна гривна

енфие - тютюн на прах за смъркане

еня - грижа

епарх - духовен глава

епархия - църковноадминистративна единица

епистимия - наука

епитимия - наказание от духовник на духовник

епитроп - лице държащо парите на черква, черковен настоятел

еретик - разколник, сектант

еркич - козел

ерлия - местен жител

ерминия - книга за иконописци с църковните правила

ерокирик - проповедник

ески - стар

ескиджия - вехтошар

еснаф - сдружение на занаятчии от един и същ бранш / дребен занаятчия

ефенди - господар, богат човек, господин

ефес - дръжка на сабя, меч и др.

ефория - настоятелство

еш - втори подобен, свързан с първия

ешик - праг

ешкия - разбойник, бандит

ешмак - навес над огнище

 

жамадак - елек

желва - кълвач

желка - костенурка

жерда - върлина

жерка - мелница,воденица / стомах

жеч - жлъчка

животен - животински, жизнен

жид - евреин

жидав - сух,слаб

жидов - еврейски

жлеб - голямо корито за грозде

жоп - тояга

жупел - сяра / ярост

жълта махмудия - златна турска монета

жълтица - златна монета

 

забитин - турски военен управител на населено място / пазач

заим - крепостно владение / турски спахия задължен да изкара войници на свои разноски

зайре - зърнени храни

зам - за да

заман - винаги, всякога

замба - инструмент за пробиване на дупки / печат за метални предмети

замк - лепило от смола

зандан - затвор, тъмница

запт - държа, вардя

заптие - турски униформен стражар

зарар - загуба, вреда, щета

зарбхане - монетарница

зарф - метална подложка за кафена чаша

засека - преграда от дървета, камъни и др.

заструг - кръгъл дървен съд с похлупак, захлупци

зат - наистина

зачя - сярна киселина

звонк - монета

зебек - леко въоръжен турски войник / дребен човек

зевгар - чифт, двойка волове (биволи)

зевзек - шегобиец

зеде, зейде - излишно, в повече

зембелек - пружина

зенгин - богат, заможен

зенгия - стреме

зехир, зеир - отрова

зилове - два бронзови кръга (муз.инструмент)

зимбал - плетена торба от лико (папур)

зифт - черна смола получена от асфалт

злота - златна полска монета

зографин - художник, иконописец

зорбаджа - насилие

зорладисвам - принуждавам

зулум - насилие, пакост, поразия

зуница - пояс / небесна дъга

зурна - дървен музикален инструмент

зъм - змия

зъркели - очи

зърцала - очила

зюмруд - изумруд

зян - загуба, щета

 

ибаадет ери - място за молитва

ибрик - съд за поливане

игумен - управител на манастир

иждивение - разноски

избушвам - изкъртвам, издънвам

издаяня - издържа, устоя

изин - разрешение

изкяря - спечеля

излак - дълбок кладенец

измагеря - наглася, натъкмя

измекяр - ратай

измет - работа, обслужване

измирна - тамян, смирна

измичам - измъквам

измятам - изкривявам от влага или топлина, изменям се

изпраскан - опитен, опечен, съвършен

изсуна - измъкна

изтипаря - напечатам, обрисувам / ритна, ударя

изтипосам - представя в някакъв вид, изобразя, фотографирам

изукам - извиквам

изхуквам - изгонвам, изпъждам

изчемрея - изчезна

изчухна - изсъхна

икилик - две оки, двойка / едра сребърна монета

икиндия - времето 4-5 ч. след обед

икрам - почит

илан - змия

илач - лекарство

илдъръм - светкавица, гръмотевица

илдъшка - стара жълтица

иливан - благоухание, парфюм

илям - присъда

имам - мохамедански духовник, висш духовен съновник

имарет - дом за пътници и бедни

имдадие - подкрепа / реквизиция

имовина - имот

империал - златна руска монета

ингерек - змия

ингилиз - англичанин

индикт - период от 15 години

инок - монах, калугер

интизап - налог за продажба на добитък

интифа - вземам под внимание, сверявам

инша - писание

ираде - султански указ

ирмилик - турска сребърна монета от двадесет пари

испат - доказателство

истер истимез - щеш не щеш

истилям - допитване

ифгира - клевета. злословие

ичкия - алкохол

ишарет - таен знак

ишлеме - ръчна изработка / работа с чужди материали

ишлик - работилница, ковачница

ищах - охота, желание

ищира - покупка

 

йаръм - половин

йекун - сума

йероглифи - образни писмени знаци (рисунки) означаващи понятия, срички и звукове / неразбираеми писмени знаци

йеромонах - монах със сан на свещенник

йок - не

йокуш - стръмнина

йолджия - пътник

йолу - пътека, път

йорс - наковалня

йълдъз - звезда

йълдъръм - гръм

 

каба - дебел, мек / поляна

кабадаия - тузар, конте

кабак - гълъб / кръчма

кабардисам - набъбвам, шупвам / назрявам

кабахат - вина

кабзалийка - стара пушка с кабзи

кабул - съгласен, приемам

кабурлук - калъф за револвер

кавак - бяла топола. явор

кавардисвам - запържвам

каваф - обущар

каверна - кухина

кавърджик - къдрав, засукан

када - голяма каца за грозде

кадем - талисман

кадемлия - късметлия

кадеш - дим, пушек, сажди

кадилък - турски духовен съд

кадия - съдия

кадуз - голяма каца

кадъна - съпруга на турчин, туркиня

каза - околия

казан - голям бъкърен съд, котел

казанджия - майстор на казани

казен - разгневен, свиреп, лют

казлач - червена пръст, вид глина

казма - права лопата

казъл - червен

казън - смърт, наказание

каик, каяк - лодка, вид шейна

каикчия - лодкар

кайл - съгласявам се

кайт - отметка, бележка

кайдисвам - нарязвам, накълцвам

каимакам - околийски управител

кайме - банкнота

каймет - цена, стойност

кайнак - извор, кладенец

кайряк - суха песъчлива или камениста почва, стръмно място

калаис - скъпоценен камък, тюркоаз

калайма - калайдисване / лустро

каламица - тръстика

калауз - търговски посредник / водач, разводач, пазач / голяма часовникова стрелка / топка на врата

каластир - мотика с дълга дръжка

калафат - кълчища

калафатя - запушвам с кълчища

калбурджия - майстор на решета

калдърма - площадка от каменни плочи

калдъръм - каменна настилка

кале - крепост, укрепление / развалина

калевра - плитка кожена обувка

калем - молив / длето за плоча / пръчка за присаждане / цев за прежда

калимана - кръстница / невестулка

кало - добро, хубаво

калпазан - фалшификатор

калтак - седло

калфа - помощник на майстора

калци - потури

калцун - висока обувка / дълъг чорап

калъч - сабя

кама - клин / двуостър нож

камара - грамада, натрупани на едно място неща

камарашин - ключар

камбур - гърбав

камъш - тръстика

кан - кръв

канлъ - кървав

канара - стръмна остра скала, зъбер

канат - капак на прозорец или врата / дъсчена ритла за кола

канджа - кука, въдица

кандил - стара лампа, фенер

канжул - кука за верига

кания - ножница

кантар - уред за измерване на тегло / мярка за тегло - 44 оки

канташ - тъмночервен скъпоценен камък

кантърма - кожена амуниция на кон

капан - затворено място

капасъз - нехранимайко, разбойник

капистра - верига и оглавник на кон, вол, бивол

капична - катурна, обърна

капище - езически храм, светилище

капия - врата / учреждение / ножница

капламак - подплата

капланче - тигърче

капсамунин - грабител, гладник

каптърдисвам - заграбя

капудан паша - главен паша

капуджия - вратар, портиер

капула - задната част на кон за втори човек

кара - черен

карабаджия - шивач на аби

караач - бряст

карабаджак - чернокрак

карабаш - черноглав, калугер

карабела - крива сабя

карабосан - боядисан, почернен

караван - керван

каравана - разлат съд с две дръжки

каравела - кораб с платна

каравокир - капитан на кораб

карагьоз - палячо, комедия с кукли

карагьозчия - актьор

караджа - сърна / мургав, черен

караджейка - вид слива / малка воденица

карайолу - черен път

каракавак - черна топола

каракач - дърво за окачване над огнище

каракол - патрул / полицейски участък

караконджул - зъл дух, вампир, таласъм

каракулак - боен нож с разширена дръжка

караманец - круша

караманлия - малоазийски грък

карамфилка - вид стара пушка

каранлък - тъмнина

карар - положение, мярка

караташ - черен камък

каратопрак - чернозем

карафа - шише за вода

карач - неплодородна земя

карачам - черен бор

карашик - смес

кардаш - брат, побратим

карез - омраза, злоба

каролин - вид стара монета

карпа - скала, зъбер

карпуз - диня

картал - орел

карток - свърталище

каршилък - огниво на стара кремъклия пушка

карък - леха, бразда

касаба - град

касавет - безпокойство

касап - майстор който коли добитък / кръвник, главорез

касапница - кланица / масово избиване

касатура - войнишки нож, щик

касела - сандък

касканджия - завистник

касначе - решето, сито

кастел - укрепен замък, кула

кастер - калаен съд за ракия

кат - етаж, слой, комплект

каталани - разбойници

каталясвам - капвам, преуморявам се

катарага - подвижна стълба

катил - убиец

катун - циганска палатка, бивак

катър - кръстоска между магаре и кобила

каук - островърха шапка, качулка с дълги краища

каун - пъпеш

кауш - килия

кафадар - помощник

кафтан - дълга горна дреха

качак - беглец, контрабанда

качак капусу - врата за бягство, задна врата, контрабанден път

каш - издигната част на седло, вежда

кашерджия - кашкавалджия

кашмер - срам, присмех

кая - скала

каялък - каменисто място

каямет - облага

каяфет - външност

квадрига - колесница с 4 коня

кебарин - знатен, благородник

кебе - наметало

кевгир - каменна или тухлена зидария, зидан

кедер - повреда, недостатък / тъга, скръб

кедерлия - който има недостатък / натъжен

кез - мерник

кезап - азотна киселина

келево - валяк на кладенец, чакрък и др.

келеме - запустяла нива

келяво - болно животно / место със слаба растителност / нищожно

кемане - цигулка

кемер - свод между колони / кожен пояс за пари / лавица

кемерлия - сводест

кемил - разумен, мъдър

кенар - ръб, край на плат, ивица

кенарлия - окрайчен

кендра - мандало на врата

кепазя - срамя, безчестя

кепча - меден съд с дълга дръжка / мрежа с обръч

керана - работилница, дюкян

керван - върволица от коли

карванбашия - водач на керван

кервансарай - голям хан за керванджии

кереп - горна част на воденичарска вада

керкенез - вид сокол

керпеден - клещи

кертисвам - срязвам

керхане - публичен дом

кесар - цар

кесиджия - разбойник, обирач на коли

кесим - на отсек, едно над друго, всички заедно

кескин - лют, силен, резлив

кесия - торба за пари, единица варираща от 10000 до 50000 акчета

кестерме - направо, напряко, безогледно

кетип - писар

кефалия - главатар

кехая - селски глашатай / главатар на овчари

кехрюбар - кехлибар

кечи - коза, кози

кешиш - калугер, монах

кибар - важен

кивгир - свод, зидан

кивот - ковчег, сандък

киек - дърво за биене на тъпан / стрела на кантар

кил - глина

киновар - яркочервена боя

кир - господин

кираджия - превозвач на чужди стоки

кирасир - тежко въоръжен конник

киреч - вар

кириш - греда, жица, тетива, струна

кирия - наем, заплащане на услуги

кирпич - непечена тухла

китап - книга, писание

кифор - ковчег за мъртвец

клаподан - тънка усукана жица от злато, сребро или мед (сърма)

клерк - книжар, писар

клефте - крадец, хайдутин

климия - дърво за заклинване

клир - духовенство / поставка за книги

клювка - клюн

клюз - отвор за верига / посока

клюнк - тръба

клюс - клопка от железни дъги с пружини

кованджия - пчелар

кованлък - пчелин

коджа - доста, голям

коджабашия - селски кмет, старейшина

козлук - преграда в обор

колай - начин, средство

колайлък - леснина

коландисвам - употребявам

колджия - надзирател, пазач

колник - тесен коларски път

колтук - въже за привързване

комат - къшей хляб

комшулук - съседство, врата между дворове

конак - околийско управление / къща за отсядане

кондак - приклад на пушка / ударник, спусък

кондика - правилник, устав, летописна книга на църква, манастир и др.

кондил - перо за писане, калем, писалка / възелче

кондисвам - отсядам, спирам се

кондурдисвам - поставям

конушмак - разговор

конфуз - мъмрене, посрамване

конч - горнище на ботуш

копан - бут от кокошка / чук за чукане на лен

копанар - който прави копани

копаня - разлат дървен съд

коптор - схлупена колиба

коркма - плашило

корпия - скорпион

коруба - дънер, хралупа

коруп - купа

коруджия - горски пазач, пазач

косатник - накит за глава от плитки с мъниста и монети, плитка

косер - назъбен градинарски нож

коситро - олово или калай

костадинка - златна корубеста монета

котак - монетен накит за глава

котора - помещение за добитък, кочина / тясна стаичка

котсузин - човек причиняващ беди

кочия - файтон, каляска

кошуля - долна дреха

кошум - ремъци за впрягане

кройцер - австрийска монета

крачна - пристъпя

крина - мярка за зърнени храни

круп - оръдие

крут - суров, строг

кръклъзи - ножици за стрижене на овце и кози

кръп - къс

ктитор - основател, дарител на храм, манастир

куверки - криви пръти на чергило за кола

кудрет - средства, пари, богатство

куз - усойно място, усое

кузум - обръщение

куйрук - опашка

кула - тъмнокафяв

кулак - ухо

кулаклия - сабя или нож с дръжка като уши

куландрисвам - служа си с нещо

кум - пясък

кумаш - плат

кумбара - граната, снаряд

кумлук - пясъчен, пясъци

кумривче - гълъбче

кундурджия - обущар

кундури - обуща

купел - съд за кръщаване на деца

купен - купа, куп

курбан - обредна гощавка с току що заклано животно

курдисвам - разполагам, нагласявам, натъкмявам

куркулук - ударник на пушка

курназ - горделив, дързък

курт - вълк

куртулисвам - отървавам, избавям

куру - сух, изпечен, здрав

курудере - сухо дере

куруджия - пъдар, горски пазач

курфия - греда на покрив

куршумли - оловен, покрит с олово

кусур - недостатък, вина, грешка

кутел - ведро за кладенец / дървена или каменна чутура / мярка за зърнени храни

куш - птица

кушак - пояс / привързване на сандък / вид кирпичена зидария / дете, поколение

кушия - надбягване с коне

куюмджия - златар

къврък - къдрав, извит, засукан

къжел - горна част на хурка, хурка / конус

къздисвам - кипвам, ядосвам се

къзъм - обръщение

кълкутина - завой

кър - поле, ниви, равнина

кърджия - човек работещ извън населеното място

кърласъ - полицейски началник

къран - мор

къргълък - широк кожен колан за оръжие

кърджалии - разбойници грабители през XVIII-XIX в., кърски разбойници

кърджия - търговец, посредник

кърк - врат, гърло

кърклък - турска сребърна монета

кърмъз - тъмночервен

кърсердар - началник на полската стража

кърчаг - стомна, глинен съд

късак - къса горна дреха / нисък човек

късък - слабина

къч - задник

къшла - зимна кошара / казарма

кьой - село

кьок - корен, род

кьопек - куче

кьопоолу - подлец, хитрец

кьопче - блюдо на везни

кьор,кьорав - сляп

кьоразмак - безводен

кьорсокак - задънен път

кьостек - верижка, верига

кьотек - бой

кьочек - ориенталски танц

кьошк - предна отворена покрита част от къща, лека дървена постройка

кюл - пепел

кюле - роб, слуга

кюлнук - купище

кюлхане - подъл, долен, негодник

кюлюстюр - нехранимайко

кюляф - островърха шапка

кюмбе - печка

кюмюр - въглища

кюнк - тръба

кюп - делва, голямо гърне

кюпенк - капаци на прозорци

кюприя - мост

кюраса - ризница, броня

кюрк - дълга горна дреха, подплатена с кожи

кюркчия - кожухар

кюселе - обработена кожа / гьон

кюския - дебела тояга сопа

кюстек - верижка на часовник / окови

кюстеклия - извит, завъртян

кютек - пън, главина

кюше - ъгъл

кютюк - дънер

кючук - малък

кяр - печалба

кятипин - писар

 

лавдано - лекарство от опиум

лагъм - подземен прокоп

лаз - анадолски търговец

лайла - леговище

лакуна - пропуск, липса

лакърдия - преказка, шега

лала - възпитател

лале - брънка, халка

лампада - факел, светилник

ланда - степ, пущинак

ландон - луксозна конска кола

ланц - верижка за часовник

ларец - кутия, сандъче

ластар - крехък лозов израстък / израстък на дърво

ластуна - пълзящо стъбло, царевично стъбло

лати - ризница, броня

латинец - католик

лаф - дума, приказка, разговор

лахна - зеле

левка - криво дърво

лезет - вкус

лелек - щъркел

леп - хубав

леса - четвъртит предмет плетен от тънки пръти, рибарски кош

лествица - стълба

лефта - голяма жълтица

лефтер - свободен, неженен

лефуш - вид револвер

либра - мярка за тежина равна на 500 грама

ливан - тамян

ливанто - парфюм

ливра - мярка за тегло на зърнени храни

лизгар - права лопата

лиман - пристанище

лин - голям дървен съд за мачкане на грозде

лингурин - циганин, скитник

лира - стара турска златна монета

лис - плешив

лиска - вид плочест камък

литра - ритла / сто драма или четвърт ока

лоб - чело, череп

лобут - бой

логотет - помощник на царя

логофет - писар

лонгоз - гъста, затънтена гора

лорон - ремък, препаска

лучерна - лампа

лъджа - топъл минерален извор или баня

лъка - кривина

людски - чужди

 

маане - турска народна песен

маара - пещера

магаза - склад

маган - инструмент за чистене на памук

магерница - манастирска кухня

мадан - стара железодобивна пещ

маджар - унгарец

маждрак - копие

маза - изба

мазгал - тесен отвор в крепостна стена

мазмата - изложение, описание

мазул - стръмен планински дол

маказ - разклонение, ножица

макина - машина

максул - добив, реколта, производство

максус - специално, нарочно

мал - стока, имущество

малачка - биволица

маламен - златен

малджилък - иманярство

малица - бухалка, голям дървен чук

малсайбия - собственик

манара - брадва

манаф - малоазиатски турчин

манга - въглищарско огнище

мангизи - пари

мангър - пара, монета

мандало - ключалка за врата

мандия - мантия

манишки - калугерски

манук - господар

мараза - разпра, свада

марангоз - дърворезбар, дърворезба

маргарит - бисери

мартак - тънка греда

мартир - мъченик

мартина - стара пушка

мартиризя - измъчвам

масаре - обсада

маслаат - работа

маслак - басейн

масраф - разноски, разход

масур - цев, тръба, цева, царевичен кочан

матара - манерка

матима - урок, сюжет

матрапаз - прекупвач

мауна - голяма лодка

мафаза - кутия за скъпоценности

махна - недостатък

махмудия - стара жълтица

махмуз - шпора

махрама - кърпа за глава

машал - факел, светилник

машалла - браво

мегданлък - широко празно място

меджидие - турска сребърна монета 20-25 гроша и златна 100-120 гроша

меджлис - съвет

медресе - турско духовно училище

медун - мъжка мечка

мезат - разпродажба

мезра - землище, мера

мека махмудия - 23 каратова златна монета

мекере - подлец

мектуб - писмо

мекян - дом

мембрана - кожа, пергамент за писане

мемлекет - местност, край, страна, родно място

менгеме - панта

мера - свободна земя, имот

мерам - цел

мердевен - подвижна стълба

мерджан - корал

мерия - пасище

меркез - управление

мермер - мраморен, мрамор

мертебе - степен, положение

месал - нощви

меситин - посредник

метелик - монета от 10 пари

метан - нисък поклон

метериз - окоп, бойница

метох - дом за монаси от голям манастир

мехкемет - съдилище

мечет, мечит - джамия

меше - дъб

мешелик - дъбова гора

мешин - обработена кожа

милет - народ

милетбашия - народен глава / църковен глава

милиарен - на който е означено разстояние

миндал - бадем

миней - черковна книга

минзил - поща, куриер

минсофа - широк, миндер

миралай - полковник в турската войска

мириада - множество от 10000

митра - златна корона на висш духовник

митювелия - разпоредник с вакъфски имоти

мишкувам - търся, ровя

млат - голям чук

млатя - удрям, бия се

мних - монах

моканин - влашки пастир

молепсан - заразен

молла - мохамедански съдия в голям град, проповедник

молоз - объл голям камък

мошия - имение, чифлик

мукадиян - свещен, който носи щастие

мукает - намирам време, погрижвам се

мум - свещ

мумджия - свещар

мунасъп - удобен, подходящ

мурабе - бой, война

мурафет - умение, майсторство, сръчност

мусандра - ниша с капак

мусафир - гост, пътник

муска - талисман

мускал - мярка за тегло - 1,5 драма, такова шишенце с розово масло

муслук - канела на чешма

мусрат - помощ от бога

мутафчия - майстор козинар

муфта - безплатно

мухабет - приятелски разговор

мухаджир - бежанец

мухтар - български старейшина в Турско

муш - шпионин

муща - обущарски чук

мърва - пепел и жар, въглищен прах

мъзда - възмездие

мюдирис - учител

мюдюр - управител на малък град

мюезин - духовник пеещ от минаре

мюзевир - клюкар, измамник, клеветник, доносник

мюлк - недвижим имот

мюнц - стара австрийска златна монета

мюстешар - съветник

мютесариф - управител на окръг

мюфтия - висш мюсюлмански духовник

мюхюр - печат

мющерия - клиент

мязам - приличам

 

набъкан - натъпкан

навуи - навуща

наг - гол

нагроква - нагорчава

нагъгрен - сгърчен, набразден

наджак - брадва, секира, гега

назландисвам - не се съгласявам

назлън назлън - едва едва

назъм - обичай, ред, правило

назър - управител на монетарница

найде - намери

налбант - ковач на подкови

намаз - мохамеданска молитва, обредно умиване

намяра - да се намира

наплатник - голям свредел за дупки в наплати

наплат - сектор от колело

нара - вик, врява

наргиле - водна лула

нафиле - напразно

нафора - късчета осветен хляб

нехир - река

нахия - област, община

небетчия - мливар, чакащ ред на воденица

ней - вид кавал

нефелен - негоден

нефез - глътка дим

нещер - хирургически нож

низам - ред, система

низамин - редовен войник в османската империя

ниет - намерение, умисъл

никия - вдълбана в стената ниша

нишан - знак, белег / личба, знамение / мишена за стрелба / вид орден

нишанджия - добър стрелец

нишеджилък - добра стрелба

нобил - благороден

ногавица - наколенници от кожа

номизма - стара златна монета

нотабил - достопочтен, знатен

нур - небесен огън, светлина

нуфуз - човек, лице

 

обиталище - свърталище, жилище

обител - манастир

обкоп - изкоп, окоп

облук - седло

образ - лице / икона

оброк - обещание, обет / обредна служба / облог / место където се извършват обреди

обсида - наплат на колело

обуз - тежка граната

ова - поле

оварда - щедър

овеся - окача

овде - тук

овраг - дол със стръмни брегове

овърлак - натрошен

овърлак таш - натрошени камъни, трошляк

одаджия - готвач на дружина овчари

одая - стая, килер

оджак - огнище, стая с огнище

одма - веднага

одун - дърво

одър - открит вход на къща / надигнато място

ок - дърво между конете на кола, дърво отпред на рало / стрела

ока - стара мярка за тегло ок. 1,28 кг.

оклоп - ризница, броня / дръжка на оръжие

окно - улей на воденица

околище - кръгло място

октоих - осмогласник

окумуш - начетен, опитен, отракан

олук - улей, отводен канал, водосток, водоскок

омуз - рамо

онлук - сребърна монета от десет пари / голям сандък

орак - сърп

орда - армия, размирици

орман - гора

орозан, оросан - хоросан

орта - среден

ортак - съдружник

орталък - множество хора, тълпа, околност

ортама - дебело въже

осмарство - кожарство

отбирам - разбирам

отвалям - отмествам

отвод - чардак, трем

отзев - пролука

отземам - отнемам

отлак - пасище / данък тревнина

отлук - място за сено

отлукана - плевня

отрок - дете

 

павун - паун

падало - място в планината където отсядат пътници / водопад

пазвант - нощен пазач

пазия - парапет

пазлив - страхлив, предпазлив

пай - дял, част, участие

пайтак - кривокрак

пал - вид гълъб

пала - шорока крива сабя

палабуюклия - човек с гъсти извити мустаци

паламарка - дървена ръкавица за жътва

паламут - дъбилно вещество от жълъди

палдъм - ремък

паликар - грък, гръцки войник

пампор - параход / влак

панагон - придавка, над всичко

панакида - намазана с восък дъска за писане

пангар - маса пред черква за свещи

панго - обущарска маса

пандур - стражар християнин в Турско

панта - безделник

панцир - броня, ризница

папаз - поп, свещенник

паприца - част от воденица, която предава въртенето на оста на камъка

папукчия - обущар, който шие папуци

папур - царевично стебло

папуци - вид пантофи / меки обувки

паралия - ниска кръгла маса, кована медна тепсия

парастас - служба за покойник, приношение

парасъ - пари за нещо

паратик - напразен, безполезен

перекенде - имот в чуждо землище / бездарник

парлама - външен вид, показ

парлант - блестящ

пармак - дърво от ограда, прозорец, парапет, спица от колело

парса - сума, бакшиш

паршив - келяв, жалък

паспал - полепнало брашно

пастал - напластени листа

пат - дървено легло, одър

патаклама - сбиване, бой

патардия - шум, врява

патер - католически свещенник

патрида - отечество

патриций - римски благородник

пафти - украсени метални плочки за женски колан

пахар - кана, чаша, дълбока паница

паянта - наклонено дърво което крепи гредите

педепсвам - възпитавам

пезул,пизул - издадено или вдлъбнато място като лавица, малко прозорче

пексимет - сухар

пелит - глина

пелка - двойна брадва, бичкия

пендар - голяма златна монета за накит

пенджер - прозорец

пепележка - воденично колело с перки

перекенде - малоценен човек

перпера - стара златна монета

петало - подкова

петлица - копче, прорез за копче

пехца - пещ

пиастра - сребърна монета

пилик - монетен накит

пиринч - месинг

пиростия - триножник за огнище, саджак

пис - мръсен

писмар - писар

пищол - пищов

пладня - държа стадото на сянка

побит - набит, вкопан

повитак - място обрасло с повитица

подвал - дебела подложена греда / изба, подземие

подница - разлат глинен съд за печене на хляб / изба, зимник

полис - затвор за измъчване, карцер

полугар - кошара за добитък

понор - място където водата се губи

пораза - зараза

поразник - проклетник

потир - чаша за причащие

похлупци - малък дървен съд с похлупак за сол, сирене и др.

пракса - опитност, обиграност

праксам - упражнявам, усвоявам

праматарин - търговец на галантерия

пранга - верига, окова

прапорец, пряпорец - знаме, висулка

прахтор - агент

превезло - дръжка прехвърляща съд

прекоп - изкоп, канал

препинам - препъвам

преслап - седловина

примас - първи по сан католически духовник, епископ, архиепископ

примикюр - титла на царски съновник

принцепс - първенец, пръв управител

приор - първи, старши / игумен на католически манастир

припас - силях

припек - място на слънце

приправа - преструване

прислан - препасан

присой - място обърнато към слънцето

притка - забита в земята пръчка

пробел - празнота

промка - тясно място за преминаване, прелез

прония - земите на болярин

прорицател - пророк

просуля - провися се

протка - малка врата на ограда, врата

протовестиарий - висш съновник в средновековна България

протогер - глашатай

протодякон - пръв дякон

протойерей - пръв свещенник

протокелиот - титла на придворен болярин

протомайстор - първомайстор

протопоп - главен свещенник

протопсалт - главен псалт

протосеваст - титла на висш болярин

протостратор - главен военоначалник

протък - едро решето

пръждосам - премахвам, оттървавам се / проклинам

пръквам - раждам се / явявам се ненадейно

псалтир - книга с Давидовите псалми

пукал - пръстен съд за вино

пул - кръгла метална украса

пунгия - кожена кесия за кремък, огниво, прахан и пари

пупал - барут

пупест - коремест

пурия - желязна тръба в главина

пусат - оръжие

пусия - засада

пусталък - необработено място

пусула - компас / зрителна тръба, далекоглед / лекарска слушалка / бележка, записка

пъзлак - места с камениста почва и храсти

пъна - стъпвам

първак - силна ракия / първа рожба / първи плод / първолак

пърнар - вечнозелен храстовиден дъб / клон

пъртина - пътека в снега

пюшкюн - миндер

 

рабош - дръвце на което чрез резки с нож се отбелязват сметки

раван - вид конски ход

равин - еврейски духовник, законник

разбой - стан / грабеж

разве - нима, освен

разгеле - тъкмо

разкиркитен - разкривен, разнебитен

разкръст - кръстопът

разкръстник - път с разклонение

разлив - място където се разлива река

разлог - планинска котловина

разсип - време когато месечината намалява

разсоха - разклонено като вилка дърво, чатал

разтег - разстояние между опънати встрани ръце ок. 1,5 м.

разтоп - разтвор

ракам - смятам, броя

ракаджия - производител на ракия

ракла - подпорна стена

ракъ - ракия

рамазан - мохамедански пост

рамбашия - главатар

рат - война, войска

рахат - спокойствие, спокоен

рахатлък - спокойствие

рахмет - задгробно блаженство

рача - искам

рачун - сметка, изчисление

рая - християните в Турско

реал - испанска сребърна монета

ребър - хребет

регалии - символи на царската власт

регула - правило

редиф - запасняк в турската войска

редут - малко укрепление в главното

рез - острие / ключалка, резе

рехим - залог

риж - с цват на ръжда

ризик - съдба, късмет

ровя - заравям, погребвам

ротонда - сграда с кръгъл план

руба - дреха / момински дарове

рубе - малка жълтица

рудбе - орден

рудина - горска поляна, планинско пасище

руина - развалина

рукан - сечиво като нож с две дръжки

руп - сребърна монета / мярка за дължина 1 / 8 аршина

рупа - дупка, галерия от която са вадили руда

рупи - стари рудници

русалии - изпълнители на обредни игри

русаля - неделята след Спасовден

русан - хоросан

руфет - еснафска задруга

ручило - дългата тръба на гайда

рушини - отломки

рушкам - ровя, тършувам

ръкатка - гърне с дъговидна дръжка отгоре

ръкоятка - ръкохватка

ряз - рязане

 

саалам - истински, същински

сабат - разговор

сабахалян - утре сутрин

сабахлен - сутринта

сабур - търпение

савак - подвижна преграда на вода, канал и др. / място за водопой

сагмал - стадо дойни овце

саг пара - куп монети

саде - само

саджак - железен триножник на огнище, пиростия

сажен - куп дърва / стара мярка за дължина равна на 3 аршина

садразам - велик везир

саз - източен музикален инструмент със струни и дълга дръжка / тръстика

сазлък - място обрасло с тръстика

сайбия - стопанин, господар

сайвант - навес, заслон, сушина

сайдисвам - почитам, уважавам

сака - голям съд за носене на вода

сакам - искам

саканя - тревожа се

саклет - мъка

сакуля - голям чувал

сакълдисвам - притеснявам се

сакън - недей, не бива

саландар - монета от 49 драхми

салаш - дъсчена барака

салма - буен / барака, заслон

сал - само

салтамарка - къса горна дреха

салтанат - разкош, блясък, тържественост, великолепие

салхана - кланица

самоков - воден механизъм с голям чук / железодобивна пещ

самсар - пор, бялка

самсурин - проклетник, негодник

самун - хляб с кръгла форма

санджак - административен окръг

сантим - дребна монета

сантур - струнен музикален инструмент

сап - дръжка на сечиво

сапа - задница на добитък / страничен

сапикасвам - съглеждам, съзирам

саплък - голям куп слама

сара - ред, редица

сарай - дворец, палат, хубава къща

сараф - търговец на пари (валута)

сарач - седлар

сардисам - обкръжавам

сарп - строг, суров, твърд

саръ - жълт

сарък - прът, препаска за глава

саръяр - жълта скала, бряг

сатрап - жесток, деспотичен, тиранин

сатър - вид плоско широко сечиво

сафирясам - дойда на себе си

сахан - купа

сахат - час, часовник

сахатник - часовник

сахатчия - часовникар

сахил - бряг

сахтия - обработена кожа

сач - връшник за печене на хляб / плитък тиган

сачак - издадена стряха

сачикбрус - зелен камък

сая - помещение за добитък / навес, подслон / дълга горна женска дреха

свет - светлина / свят

свинак - вид дребен габър

свитка - искра

свише - от всевисшния

свърток - свитък, пакет

сгур - остатък от изгоряло

себап - добро дело

себеп - причина, повод

севаст - титла на болярин

сеид - титла на управител

сеиз - коняр

сеир - зрелище

сеймен - турски военен полицай

секин - златна монета

секрет - тайна, таен

селемет - помощ, спасение

селям - поздрав

селямлък - салон за мъже в турски къщи

семер - самар

семерджия - самарджия

сенет - запис, разписка

сенище - призрак

сепер - прикритие

сераскер - военен министър / управител на военна област

серив,серлив - непрана вълна

серенк - кобилица на геран

сермия - капитал

серт - сприхав, избухлив, лют

сефа - веселба, удоволствие

сефалък - открито място, простор

сефер - военен поход, отделно действие, пътуване, път

сечник - пън, дърво

сиджим - връв, тънко въже, тънка кожена ивица

силях - кожен пояс с прегради за пищови и ножове / оръжие

сим - сребро

симен - сребърен

симпур - сяра

синия - ниска кръгла дървена маса, голяма кръгла тава

синкел - съветник

синклит - съвет

сифалия - приятен

скали - неподвижна каменна стълба

скалисвам - прекопавам

скалица - стълба

скемле - стол без облегало

скенджа - стискало за измъчване

скид - тънко дълго копие

скит - малък манастир

склав - роб, пленник

склеп - гробница

склоп - покрив, връшник

склянки - пясъчен часовник

скомен - столче

скорах - нож

скорен - ботуш

скорпидия - старинна обсадна машина

скуфа - шапка на православен духовник

скъдел - керемида

слик - лик, образ

слог - съгласие, сговор / полегата местност

слон - заслон, колиба

слъп - клон на дърво

смирна - благовонно масло, доброкаяествен тамян

соба - стая за спане / печка

соват - пасище / добитък

сойгунджилък - грабителство

сойка - сгъваемо ножче

сокак - улица

солак - левак

солук - дъх, дишане

сондурма - отвод пред къща, пруст

соп - улей, тръба

сотник - казашки офоцерски чин

софта - мохамедански религиозен проповедник

спахия - турски конен войник / владетел на земи

спеша - бързам, сблъскам

сприя - вихър, стихия

сребърник - стара сребърна пара

средорек - място оградено от река

ставило - дъсчена преграда за спиране на водата на воденичен улей

стамбол - златна турска монета

становит - запънат, застопорен

стас - ръст, бой

стеза - пътека, път / следа, диря

сток - улей

столнина - седалище, столица

стратиот - войник

стратопедарх - военоначалник

стратор - пазач

стрелница - бойна кула

строп - етаж

струга - капчук, суходол

стружна - дъскорезница

стубел - чучур на чешма

стубла - кладенец с дървен или каменен обръч

стъгда - мегдан

стъп - етаж

стъпица - клопка, капан

стърга - тесен проход за животни

су - вода, река

субаш - полицейски началник в Турско

сува - мазилка от хоросан

сувария - въоръжен конник

суват - лятно пасище на планина

сулица - вид копие

султани - златни турски монети

султан шериф - златна монета със султанска тугра

сулфато - хинин

сур - светлосив

сус - млък

сърмо - злато

сърт - хребет, било на хълм, бърдо

сърча - стъкло

съръндак - мъжка сърна

сюнгия - щик

сюнет - обрязване на малки момчета

сюргюн - заточение, изгнание

сюрдисвам - заточвам, устройвам

сюрек - голямо стадо добитък

сюрат - образ, лице

сюрия - голямо множество

сюрме - мандало за запъване

сюрюджия - пощальон

сютлук - върбалак

сякам - мисля

 

табак - кожар / щавена кожа / плътна хартия / тютюн

табан - стъпало, равнина

табиет - характер, обичай

табия - укрепление, окоп

таборагас - началник на турско войсково поделение

тагар - крина

тагарджик - кожена торба

тагма - военен отред

тазе - пресен

тазчия - водач на хрътки

тай - конче

такрир - писмен документ

таксидиот - пътуващ калугер

таксират - нещастие, беда

такъм - комплект принадлежности / накит, носия

талаз - вълна

таламбаз - тъпан, барабан

талант - количество злато или сребро

талар - чиния, кошница, каче

талер - западноевропейска сребърна монета

талига - каруца

талим - начин, подход / военно обучение

талимат - документ за собственост на добитък

талпа - дебела дъска

талян - преградено с мрежи пространство в морето

таманя - пресмятам

тамахкяр - скъперник, алчен

танадисам - забележа, разпозная

тандър - вид печка

танто - квит

тананджа - дръжка на пушка

тапия - писмен документ

тарабука - ударен музикален инструмент с форма на гърне

таран - тежка греда за разбиване на стени

тарапана - монетарница

тарла - нива

тарпазан - перило, парапет на стълба

тартан - наметало

тасма - лента, дълга изрезка

тат - крадец, разбойник

татарин - преносвач на поща в Турско

тахта - дъска

таш - камък, скала

ташлък - камънак

ташчъ - каменар

твърд,твърдина - крепост

твърда махмудия - 21 каратова златна монета

тевекелия - щедър

тедарик - приготовление

тезгере - носилка, тарга

тек - нечетен, сам, самичък

теке - мохамедански молитвен дом

текерлек - колело

текийка - минутка

текме - ритник

текмил - точно

текне - корито

телалин - глашатай

телкия - седло

темане - мюсюлмански поздрав с ръка

темел - основа на сграда

темесук - полица

темпло - иконостас

тендил - променен, маскиран

тепе - хълм, могила

тепегьоз - нахалник

тепеджик - приклад на пушка

тепелик - сребърен накит за глава

теразосам - закрепя на земята

терам - търся, диря

терджуманин - преводач

терезия - теглилка, везни

тереке - наследство

терем - женско отделение в господарска къща

терзия - шивач

терк - образец, модел

терминус - край, крайна точка

терсана - корабостроителница, каторга

терсене - опак, неразбран човек, неудобно, лошо

тертип - ред, наредба, начин

тесак - войнишки нож

тескере - документ за свободно движение в турската държава

теслимя - предавам

тестия - стомна с широко гърло

тетик - спусък на пушка

теферич - разходка, гуляй на открито

техна - усамотено място

технитар - занаятчия

тиара - корона

тикла - каменна или пръстена плоча

тилне - тъпа част на сечиво

тимар - имот владение на спахия

типик - църковен устав

типосвам - печатам, фотографирам

тир - насип между мочури, бряг на вада

титрица - пайета, брокат

тишлер - дърводелец

тлакана - плевник

ток - течение

токмак - дървено чукало

топ - оръдие

топал - куц, хром

топ карач - китка брястове

топоришка - дръжка на сечиво

топрак - землище

топтан - изведнъж, изцяло

топурдия - врява, шум

торлак - селянин

точило - колело

трап - дупка, улей, склон

трагето - площад

трапеза - ограда на кладенец / подиум, поставка / покривка за хранене

трат - следа, диря, стъпка / миризма

требник - свещеничешка книга

тримиро - тридневно гладуване

трифил - детелина

тропар - черковна песен в чест на светец

трошляк - дребни камъни, чакъл

труптина - тяло без глава

трупя - мъча, измъчвам

тубдил, тибдил - изравнено, заравнено, заличено

тугра - султански знак заместващ подписа, монограм

туджарин - тежък търговец

туз - богаташ

тузла - солена мина, солница

тузлу - солен

тулум - одрана като торба жовотинска кожа / търбух, шкембе

тулумба - помпа за вода

тумба - голяма група хора, тълпа / могила, възвишение

тумрук - дървени окови

тумрукхана - зандан, където се изтезават затворници

тумрукчия - тъмничар

туна - беда

туралия - подпечатан / като златна лира

турма - гъст пушек

тутор - надзирател

тутун - дръж

туч - медна сплав, бронз / бронзов звънец

тълмач - тълкувател / преводач

търмък - земеделско гребло

тюмбелек - малък тъпан

тюрбе - гробница

тюрлия - род, вид, сорт

тютюрме - лъскав метален кръст с дупка

тюфек - пушка

тюфекчия - оръжейник

тюфлек - сламеник

 

уврат - мярка за земя ок. 1000 кв.м.

уз - добър, подходящ

узун - дълъг

уйдурма - нещо натъкмено, скроено, нагласено

укуш - стръмнина, рът

улак - пратеник, вестител

улям - присъда

урум - грък

урума - болест от нечист дух

усое - сенчесто място

уста - майстор

устабашия - първомайстор

усталък - майсторство

усул - метод, способ, начин

ухатка - гърне с полукръгла дръжка

учурум - свободно място

уюн - игра, номер

 

фаис - лихва

фаисчия - лихвар

факир - мохамедански аскет / ловък фокусник / необикновено сръчен човек

факлия - голяма свещ

фаля - дупчица на кремъклия пушка откъдето се възпламенява

фанара - пара

фанариот - гръцки духовник

фандък - леска, лешник / турска златна монета / наниз

фандъклия алтън - стара турска жълтица

фараш - широка лопата

фарфор - порцелан

фаша - изрезка от кожа, сноп

фелон - свещеническа одежда

фертиг - готово

фата - съдба

фетва - писмен отговор на мюфтия

фил - слон

филджан - чаша за кафе

филдиш - слонова кост

фиоринт - стара австрийска монета

фирида - долапче в стена

фишек - ръчно приготвен патрон / илюминация / увити пари

фишеклик - патрондаш

флорин - италианска златна монета

фрате - католишки калугер

френгия - западниевропейски

фукара - бедняк, сиромах

фур - чувал

фурча - четка

 

хабер - известие, вест / познание, понятие

хава - състояние, положение, настроение / време, климат

хавуз - басейн

хаджия - лице ходило на светите места - Йерусалим и Мека

хадър - зелен

хазна - държавно съкровище / много пари

хазнатар - пазител на хазна

хазър - готов, приготвен, тъкмо, така и така

хаир - добро, благочестие

хаирсъз - лош, безделник, негодник

хайван - животно, глупак, проклетник

хайдамак - нехранимайко, вагабонтин

хайдут - крадец, разбойник

хайдутлук - кражби, грабежи, разбойничество

хайлаз - безделник

хайле - доста, твърде много, значително

хайта - разбойник

хайър - не

хак - заплата, възнаграждение, дял, част, право, заслуга

хал - състояние, положение

халач - дръндар

халик - създател, всевисшен

хамам - турска баня

хамал - носач, возач

хане - дом, къща

ханзър - гад, мръсник

хапуз - арест, затвор

харап - пустош

харач - личен данък за мъже в Турско

харба - късо копие

харбия - желязна пръчка за пълнене на оръжие

харем - отделение за жени

харен - добър

харзовул - писмена молба, заявление

харизма - подарък

харман - вършило

харсъз - разбойник, крадец

хас - чист, истински / обръщам внимание

хастане - болница

хасъл - истински, наистина, точно

хасър - рогозка

хат - писмо указ

хата - грешка. злополука

хаталия - опасен

хатипин - мохадедански проповедник

хатър - добро

хахамин - еврейски свещенник

хаят - пруст, килер, коридор

хвак - примка, капан, клопка

хеким - лекар

хелиаст - съдия

хемен - близко, почти, едва

хендек - ров, изкоп, трап

хергеле - стадо коне

хесап - сметка

хина - водовъртеж, фуния

хисар - крепост

хора - област

хорище - кръгово пространство

хромел - ръчна мелница / камък на мелница

хрумица - мярка за дължина - чепер

хюкюмет - представител на властта

хумба - подземие, изба, бордей

хъз - сила, устрем

 

цвол - стрък, ствол

цесар - цар, царица

цер - вид дъб

цехин - стара венецианска златна монета

цибър - тънък

циция - скъперник

цъкло - стъкло

 

чаглаян - водопад

чадър - палатка, шатра

чаир - ливада, пасище

чакмак - огниво, ударник на пушка

чактисвам - запъвам ударник / разбирам, досещам се

чакъл - трошляк, чакъл

чакър - сив, пъстър, сивоок

чал - планински връх

чалгия - музика, свирене

чалдисвам - умопобърквам се / повреждам се

чалнат - побъркан

чало - заоблен връх

чалъм - начин, способ, умение

чам - дървен материал от иглилистни / лодка

чамалюга - топка

чамсакъз - втвърдена смола от дърво

чамур - кал

чамурли - кален

чамуга - сопа

чан - камбана, звънец, хлопка

чанак - паница

чандия - таван, покрив

чапа - мотика

чападжия - копач

чапкън - развратник, немирник

чапраз - метална тока за женски колан / подвиване зъбците на трион

чапрашък - забъркан, неясен, заплетен, сложен

чарда - стадо говеда

чарк - зъбчато колело / механизъм за гайтани

чарклия - назъбен

чарпалак - съчки, клони

чаршия - търговска улица или площад

чаталат - раздвоен, чаталест

чатър, чатърлък - кръстопът, разклонение

чауш - турски сержант

чевръст - бърз. здрав

чеверме - печено месо на шиш или скара

чегаря - кастря, подрязвам

чейре - израз на лицето

чейрек - четвърт, ивица, поемане при пушене / златна турска монета

чекма - издадена част от сграда

челеби - господин, господар

челик - стомана / детска игра

чембер - обръч, плоско желязо

чемер - отрова / дявол / голяма мъка, проклетия

чемерен - злокобен, зловещ

чемерика - отровно растение

ченгене - циганин, цигански

ченгия - танцьорка

чепраз - нашивка от гайтани

черек - четвърт, четвъртина / четвърт от бяла меджидия / калаен съд за четвърт ока / шиник

череме - късмет

черепия - подница

черибашия - цигански главатар

чернец - калугер

черник - ладия / манастир / черно

чернило - мастило / траурни дрехи

черясло - желязо за чукане

четеля - рабош

чеч - копа сено, купен

чибук - лула

чивгар - втори впряг / ярем

чивитен - син

чивия - клечка, клин, гвоздей

чиздосан - набръчкан

чизгия - черта, резка

чизми - ботуши

чикакчия - лечител

чилингир - ковач на фина железария

чиплак - оголен

чирен- дръжка на нож

чиреп, чирип - глинен съд, череп, вдлъбнатина в скала

читак - турчин

чифте - два еднакви предмета, четно число / двуцевка / ритник на кон или магаре

чифчилък - земеделие

чифчия - земеделец

члун, члън - лодка

чобан - овчар

чолак - с откъсната ръка или пръст

чомак - дебела сопа с топка

чоп - жребий

чукла - дънер

чукур - трап, ров, яма

чун - лодка

чур - пушек, опушено

чурук - изгнил, развален, болен

чуруклук - празнота, пропуск

чуря - пуша, димя

чутура - дълбок дървен съд за чукане / глава / кратуна

 

шавар - папур

шандан - свещник

шанец - окоп, изкоп, ров, канавка

шапшак - съд за гребане на вода

шарада - загадка

шарап - вино

шарапана - съд за изтискване на грозде

шаспо - стара бойна пушка

шафк - цвят

шах - мохамедански учител / дух

шахат - свидетел

шашав - глупав

шашарма - бъркотия, измама

шашка - сабя

шеит - мъченик на вярата

шей - предмет, вещ, нещо

шейрет - хитрец

шейтан - дявол

шериат - религиозно-битови правила у мохамеданите

шерифи - турска златна монета

шаркъ - изток

шехзаде - княз, принц

шимал - север

ширт - ключалка

шишане - стара пушка с широка цев

шишман - дебел

шубе - страх, съмнение

 

щандарт - знаме

щерна - съд или басейн за събиране на вода

щулци - кокили

щърб - беззъб

щърн - огромен

 

юва - бездомник

юз - съд събиращ сто драма - 1 / 4 ока

юзбащия - капитан в армията или полицейски началник

юзенгии - стремена

юзлук - монета от сто единици / съд от сто драма

юк - товар, товар пари от 100000 гроша / бреме

юклук - долап за дрехи

юрнек - образец

юрт - запустяло място, двор

юртище - запустяло място между къщи

юртлук - имение, земя, пусто място

юрук - турски пастир, скитник

юруш - пристъп, атака

юсте - прибавка

юстюн - по-горен

юшур - данък в натура

 

яба - дървена вила

ябанджия - чужденец, другоселец

явер - адютант

язлък - отворено помещение на къща пред стаите

яй - пружина, ресор

яйлак - лятно планинско пасище

яйлия - който е с яйове

ялдъз - златна монета

ялдъзлия - позлатен, посребрен, лъскав

ялъм - сила, мощ

янлъш - погрешен, сбъркан

яма - облага, привилегия / грабеж

ямак - граничар, еничар

ямбол - водовъртеж

ян - страничен ремък на каруца

янгън - пожар

янджик - торба

янкеседжия - крадец

янлъш - лъжлив

япанджак - ямурлук

япия - сграда

яр - стръмен бряг

яра - рана, мъка

яралия - ранен

ярдъм - помощ

ярмада - полуостров

ясак - забранен / охрана, стража

ясакчия - конвой, пазач

ястък - миндер, леха

ятаган - тежък дълъг боен нож с извито острие

ятак - легло, креват / свърталище, леговище, място за нощуване

яхър - обор

яшмак - покривало за лицето при мохамеданите

яя - нередовна пехота


ЛЕГЕНДИ и ПРЕДАНИЯ ~ ИСТОРИЧЕСКИ ХРОНИКИ

РЪКОПИСИ ~ ОТКРИТИЯ ~ ФАКТИ ~ ФОТОСИ

СПРАВОЧНИК ~ РЕЧНИК ~ ПРАВНИ АСПЕКТИ


ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИК ©