INDEX ~ ARCH ~ T$DATA ~ LINKS ~ ADD

FAQ ~ ВЪПРОСИ ~ КОНТАКТИ ~ FORUM


НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

На 8 февруари 2005 г. в Държавен вестник бе обнародвана НАРЕДБА No 1 от 28 януари 2005 г. на Министерството на културата За реда за извършване на оценка на декларирани движими паметници на културата, собственост на юридически и физически лица.

ВАЖНО е да се знае:

Относно: "Чл.1. Тази наредба определя реда за извършване на експертна оценка и регистрация на движими паметници на културата, собственост на юридически и физически лица."

ТОВА е наредбата по чл.11, ал.3 от Закона за паметниците на културата и музеите. С нея се определя редът за задължителната регистрация на движимите паметници на културата, собственост на юридически и физически лица.

Отн. "Чл.2. Всяко юридическо и физическо лице, собственик на движим паметник на културата, подава декларация по образец съгласно Приложение No 1 в най-близкия регионален или специализиран национален музей."

ДЕКЛАРАЦИИТЕ могат да бъдат подавани в най-близкия регионален музей, в специализиран национален музей или в Националния исторически музей.

Отн. "Чл.3. (1) Към декларацията се прилагат в три екземпляра:

1. списък на движимите паметници на културата, ако са повече от един;

2. цветни снимки на всеки движим паметник на културата с размер най-малко 8 х 12 см, като на монетите са в мащаб 1:1.

(2) Списъкът по ал.1, т.1 се прилага и на електронен носител.

(3) Юридическите лица представят и:

1. удостоверение за актуална съдебна регистрация;

2. копие от регистрация по регистър БУЛСТАТ;

3. копие от данъчна регистрация."

СЪГЛАСНО текста дори всяка вехтория трябва да бъде снимана и декларирана. За монетите са нужни две снимки в мащаб 1:1. Като се сметне по три екземпляра значи по 6 снимки на монета. Да му мислят онези които имат много монети струващи стотинки или по няколко левчета…

Отн. "Чл.4. Декларацията се завежда в деловодството на съответния регионален или специализиран национален музей в отделен дневник за входяща и изходяща кореспонденция.

Чл.5. Когато декларацията е подадена в най-близкия регионален музей, а видът и характерът на движимите паметници на културата определят оценяването им да се извършва от специализиран национален музей по приложение No 2, директорът на регионалния музей в 7-дневен срок изпраща преписката до специализирания национален музей по компетентност и уведомява за това декларатора."

ВСЯ власт музеев!

Отн. "Чл.6. (1) Оценката на движими паметници на културата, собственост на юридически и физически лица, се извършва от експертно-оценителни комисии към регионалните или специализираните национални музеи съгласно приложение No 2.

(2) В експертно-оценителните комисии се включват музейни специалисти и външни експерти, притежаващи най-малко образователно-квалификационна степен "магистър" и пет години стаж в съответната област.

(3) Директорите на регионалните и специализираните национални музеи представят в Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства списък и творческа биография на лицата, които могат да бъдат включени в състава на експертно-оценителните комисии. Националният център за музеи, галерии и изобразителни изкуства разглежда постъпилите предложения и се произнася със становище.

(4) По предложение на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства министърът на културата утвърждава със заповед списък на лицата, които отговарят на изискванията по ал.2 и могат да извършват оценка на движими паметници на културата.

(5) Директорът на съответния музей определя лица от списъка по ал.4, които да формират състава на експертно-оценителната комисия.

(6) Експертно-оценителна комисия се назначава за всеки отделен случай със заповед на директора на съответния музей и се състои от председател и двама членове.

(7) Отношенията между директора и членовете на експертно-оценителната комисия във връзка с изготвянето на експертната оценка се уреждат с договор."

ЕКСПЕРТИ , договори и хонорари …

Отн. "Чл.7. (1) Експертно-оценителната комисия в едномесечен срок от подаване на декларацията по чл.2 приема експертна оценка съгласно приложение No 3. В зависимост от характеристиките и състоянието на паметника този срок може да бъде удължен до 3 месеца, а при особени случаи - до 6 месеца.

(2) Преди започване на работата по приемането на експертната оценка всеки от състава на комисията попълва декларация за липса на личен интерес от извършването на оценката на съответния движим паметник на културата.

(3) Председателят и членовете на експертно-оценителната комисия нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни във връзка с извършването на експертната оценка.

(4) Директорът на съответния музей определя датата, на която заседава комисията. Директорът уведомява за това декларатора не по-късно от 7 дни преди провеждане на заседанието. Деклараторът представя в съответния музей движимия паметник на културата в деня на заседанието.

(5) В случаите, когато: размерът или състоянието на паметника не позволява да бъде преместван; декларираните паметници на културата са в голямо количество; и в случаите, когато това засяга или може да навреди на сигурността на паметника, по взаимно съгласие с декларатора работата на експертно-оценителната комисия може да се проведе и на друго място, предложено от него.

(6) Разходите по ал.5 са за сметка на декларатора съгласно сключен договор между него и директора на музея.

(7) Заседанието на комисията се свиква от нейния председател и се счита за редовно, когато присъства целият й състав.

(8) Решенията на комисията се вземат с мнозинство 2/3 от състава й.

(9) Комисията съставя протокол за своята работа, като вписва в него всички свои решения. Протоколите се съхраняват в деловодството на съответния музей."

1 МЕСЕЦ, 3 месеца, 6 месеца? Ужас! Тези експерти да не би сега да ходят на курсове? Всеки дилър на пазара за антики прави експертизата си за часове, при това на скъпи предмети. В изключителни случаи може да са му нужни дни.

Какво ще стане ако комисията не успее да се събере в целият си състав още някой и друг месец?

Отн. "Чл.8. (1) Експертната оценка съдържа информация за наименованието, описанието, състоянието, теглото, авторството, мястото и времето на създаване, материалите на изготвяне, техниката, размерите, състоянието, приблизителна стойност в левове, специфичните особености и други характеристики съгласно приложение No 3. Експертната оценка съдържа и цветна снимка на движимия паметник на културата с размери не по-малки от 8 х 12 см. В случаите, когато спецификите на предмета го изискват, се прилага втора цветна снимка с размери не по-малки от 8 х 12 см. Върху долния десен ъгъл на снимката се полагат печатът на музея и подписът на председателя на комисията. Печатът трябва да обхваща и част от долния десен ъгъл на определеното за снимката поле. Експертната оценка може да не съдържа някои от характеристиките, когато не е възможно тяхното определяне.

(2) В случаите, в които движимият паметник на културата няма да се изнася, в експертната оценка не се определя приблизителна стойност в левове.

(3) Приблизителна стойност в левове се определя от комисията и се вписва в графа 9 от приложение No 3 само в случаите, когато деклараторът е заявил, че движимият паметник е предназначен за износ. Срокът, за който важи оценката, е 12 месеца.

(4) Експертната оценка се изготвя в три еднообразни екземпляра и се подпечатва с печата на съответния музей. Извършените експертни оценки се номерират с пореден номер за всяка календарна година.

(5) След попълването на графа 2 от приложение No 3 длъжностното лице по чл.10 поставя регистрационен номер на движимия паметник на културата съгласно чл.11, ал.3.

(6) Върху експертна оценка, съдържаща заключение, че предметът не представлява движим паметник на културата, не се поставя регистрационен номер по ал.5.

(7) За извършена регистрация на движим паметник на културата деклараторът заплаща на музея такса в размер, определен с тарифа, приета от Министерския съвет.

(8) Единият от екземплярите на експертната оценка в 14-дневен срок от издаването й се връчва на декларатора. В 3-дневен срок от влизането на експертната оценка в сила вторият й екземпляр се изпраща в Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства, а третият екземпляр се съхранява в досието по чл. 12. Експертните оценки, съдържащи заключение, че декларираният предмет няма качества на движим паметник на културата, се съхраняват в деловодството на съответния музей.

(9) Когато деклараторът не е съгласен с направената експертна оценка, може да направи възражение в 7-дневен срок пред директора на съответния музей.

(10) В случай на възражение директорът изисква експертна оценка от нов състав на комисията, формиран по реда на чл.6, който се произнася в срока по чл.7, ал.1 от получаване на възражението. Най-малко двама от членовете на новата комисия трябва да са лица с научна степен или научно звание. Втората експертна оценка е окончателна. Тя се връчва на декларатора в сроковете по ал.8."

НЯМА ГРЕШКА! Вехториите подлежат на регистрация! Като се докаже, че вехториите не са нищо повече от стари вещи ще ви ги удостоверят с документ - експертна оценка. Ей на това му се казва музейна далавера. Каква пазарна реформа само …

По-нататък виждаме, че оценката на стойността е трудна работа за музейните специалисти и затова се избягва нейното определяне почти във всички случаи. Така експертите поне няма да стават смешни със страховитите си цени.

За какъв износ става дума? Вътрешният пазар още не е регламентиран! Явно това е вратичка за избрани… или прозрения по поръчка.

А, какво обжалване са стъкмили само - пред същата инстанция чиято експертиза оспорваш... Защо не може да се обжалва пред по-висша инстанция, примерно пред Националния исторически музей или пред Национална експертно-оценителна комисия? Защо се създават условия за безконтролност и корупция?

Отн. "Чл.9. Всеки музей по приложение No 2 води регистър на декларираните пред него движими паметници на културата."

ТОВА сигурно е грешка. Регистърът трябва да бъде на регистрираните паметници иначе всяка декларирана вехтория ще бъде редом с регистрираните паметници. Ако пък ще има общ списък къде е регистърът на регистрираните паметници?

Отн. "Чл.10. Директорът на музея със заповед определя длъжностните лица, които водят и съхраняват регистъра.

Чл.11. (1) Регистърът се поддържа върху хартиен и електронен носител.

(2) Регистърът се води съгласно приложение No 4, като в него се вписват следните данни:

1. наименование на движимия паметник на културата;

2. име или фирма на декларатора;

3. номер на експертната оценка;

4. регистрационен номер на движимия паметник на културата;

5. възражение по чл.8, ал.10;

6. отметка относно влизането в сила на експертната оценка;

7. подадени уведомления по чл.27 от Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ)."

НЕ може ли малко по-ясно за "влизането в сила на експертната оценка"?

Отн. "Чл.12. За всеки вписан в регистъра паметник се създава досие, което съдържа:

1. експертната оценка и всички придружаващи я документи, удостоверяващи действията на експертно-оценителната комисия, постъпили възражения и др.;

2. декларацията по чл.2 и документите, приложени към нея;

3. подадени уведомления по чл.27 ЗПКМ."

СЪГЛАСНО текста за всяка монета, стреличка и пр. трябва да се създаде и води досие. Сега да видим какво става само при една колекция от няколко хиляди монети, каквито са преобладаващите у нас. Резултатът ще е няколко хиляди досиета. Ах тези досиета…

Отн. "Чл.13. Националният център за музеи, галерии и изобразителни изкуства въз основа на постъпилите експертни оценки от музеите вписва движимите паметници на културата, представляващи национално богатство, в единния регистър на тези паметници, воден от него."

Фаталният 13-ти ...

Добри Добрия

[email protected]


ЛЕГЕНДИ и ПРЕДАНИЯ ~ ИСТОРИЧЕСКИ ХРОНИКИ

РЪКОПИСИ ~ ОТКРИТИЯ ~ ФАКТИ ~ ФОТОСИ

СПРАВОЧНИК ~ РЕЧНИК ~ ПРАВНИ АСПЕКТИ


ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИК ©