INDEX ~ ARCH ~ T$DATA ~ LINKS ~ ADD

FAQ ~ ВЪПРОСИ ~ КОНТАКТИ ~ FORUM


ПРОМЕНИ В НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

В бр.26 на Държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълненеие на Наказателния Кодекс. Дълго коментираните промени вече са факт и са в сила.

Бурен интерес предизвика криминализирането на колекционерството на археологически ценности, което не бе коментирано до този момент. Вместо да избоде очите на иманярите законодателя им изписа вежди, а избоде едничкото око на българските колекционери.

Ето извадка от НК:

Чл. 208. (1) (Изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 26 от 2004 г.) Който открие съкровище и в продължение на две седмици не съобщи на властта, се наказва с глоба от петстотин до хиляда лева.

(2) (Нова, ДВ, бр. 10 от 1993 г.; изм., бр. 26 от 2004 г.) Който, като търси, открие съкровище и в продължение на две седмици не съобщи на властта, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

(3) (Предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г.; изм., бр. 26 от 2004 г.) Ако съкровището е в особено големи размери, наказанието е: по ал. 1 - лишаване от свобода до две години или глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, а по ал. 2 - лишаване от свобода до пет години или глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

(4) (Нова, ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчужден, се присъжда неговата равностойност.

Чл. 278. (1) (Изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 26 от 2004 г.) Който унищожи, разруши или повреди паметник на културата, или архивен материал, влизащ в държавния архив, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от петстотин до хиляда лева, както и с обществено порицание.

(2) (Нова, ДВ, бр. 10 от 1993 г.; изм., бр. 26 от 2004 г.) Длъжностно лице, което в нарушение на закона даде разрешение за унищожаване, разрушаване, повреждане видоизменение или за износ на паметник на културата, се наказва с лишаване от свобода до пет години или с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

(3) (Предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г.; изм., бр. 26 от 2004 г.) Който без надлежно разрешение изнесе извън границите на страната паметник на културата или архивен материал, включен в държавния архив, се наказва с лишаване от свобода до пет години или с глоба от хиляда до пет хиляди лева. Предметът на престъплението, ако е налице, се отнема в полза на държавата по чл. 53, ал. 1, буква "б".

(4) (Предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г.; изм., бр. 26 от 2004 г.) Който отчужди вещ по предходната алинея, като знае, че тя може да бъде изнесена извън границите на страната, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от хиляда до пет хиляди лева, като предметът на престъплението се отнема в полза на държавата по чл. 53, ал. 1, буква "б".

(5) (Доп., ДВ, бр. 28 от 1982 г.; предишна ал. 4, изм., бр. 10 от 1993 г., бр. 92 от 2002 г., бр. 26 от 2004 г.) В особено тежки случаи наказанието е: по ал. 1 - лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева; по ал. 2 и 3 - лишаване от свобода от две до шест години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева; по ал. 4 - лишаване от свобода от една до три години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева. Съдът може да постанови и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7. Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата по чл. 53, ал. 1, буква "б".

Чл. 278а. (Нов, ДВ, бр. 10 от 1993 г.)

(1) (Изм., ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Който открие паметник на културата или друга ценна историческа находка и в продължение на две седмици съзнателно не съобщи на властта, се наказва с лишаване от свобода до една година или с глоба от петстотин до хиляда лева.

(2) (Изм., ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Когато паметникът на културата има особено висока научна или художествена стойност, наказанието е лишаване от свобода до две години или глоба от хиляда до пет хиляди лева.

Чл. 278б. (Нов, ДВ, бр. 10 от 1993 г.; изм., бр. 26 от 2004 г.)

(1) Който без надлежно разрешение извършва или нареди да бъдат извършени теренни археологически разкопки, геофизически или подводни проучвания, или изкопни работи на територията на археологически паметници на културата и/или в тяхната охранителна зона, ако извършеното не представлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.

(2) Ако при извършването на действията по ал. 1 се използват технически средства и/или моторни превозни средства, наказанието е лишаване от свобода от три до шест години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева.

(3) Който без надлежно разрешение замени или предлага за замяна, продаде или предлага за продажба археологически находки или археологически движими паметници на културата, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.

(4) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, когато принадлежи на дееца, а ако липсва или е отчужден, се присъжда неговата равностойност.

В текстовете които не са оцветени промените са козметични.

Текстовете в синьо като че ли трябва да избодат очите на иманярите, но им изписват вежди.

Текстът в червено избожда едничкото око на българските колекционери и ще принуди почти цялата търговия с културни ценности, особено онези които биха могли да имат археологически произход, да мине в зоната на здрача.

От това е ясно, че няма да спечели България. Ще спечелят определени хора.

Те не са нито иманяри, нито колекционери…

T$N admin


ЛЕГЕНДИ и ПРЕДАНИЯ ~ ИСТОРИЧЕСКИ ХРОНИКИ

РЪКОПИСИ ~ ОТКРИТИЯ ~ ФАКТИ ~ ФОТОСИ

СПРАВОЧНИК ~ РЕЧНИК ~ ПРАВНИ АСПЕКТИ


ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИК ©