INDEX ~ NEWS ~ T$DATA ~ LINKS ~ ADD

FAQ ~ ВЪПРОСИ ~ КОНТАКТИ ~ FORUM


РЪКОПИСИ > Т.С.Б I : Т.С.Б. II : Т.С.Б. III : Д.Р.Б. : Т.Ф.Р.


Често Задавани Въпроси

относно "ТАЙНИТЕ НА ФИЗИКАЛНАТА РАДИЕСТЕЗИЯ /РИМСКИЯТ БАСТУН/" ~ ПОРЪЧКА ~

 

Интересуващите се от Римският Бастун отправиха множество питания относно принципа на действие и конструкцията му.

Помолихме автора на книгата 'Тайните на физикалната радиестезия' да отговори на често задаваните въпроси.

 

Каква е разликата между манталната и физикалната радиестезия ?

Манталната радиестезия зависи изцяло от вашите мантални (екстрасенсорни) възможности.

Тоест чистият манталист не се нуждае от багети, махало и пр. За него е достатъчно само да се концентрира върху радиестезичната задача и решението се формира в мозъка му.

Обикновено манталистите затварят очи и медитират за постигане на целта.

Физикалната радиестезия се основава на закона за всемирното привличане (гравитацията). В по-късно (от просвещението насетне) формулираните теории се говори за специфична вълна, която излъчва всяко нещо (вещество) във вселената. Тази вълна се приема с вилка, багети, махало и др. радиестезични антени.

Тоест чистият физикалист не би следвало да разчита на своите мантални способности. Той трябва максимално да се абстрахира от цялата налична информация за задачата и да се стреми реакцията на антената да не бъде мантално инициирана (биофизична).

Целта е да се постигне чисто физично взаимодействие и повтаряемост на резултатите.

Почти всички съвременни радиестезисти не са нито чисти манталисти, нито чисти физикалисти. Те практикуват смесена радиестезия, при която се търси синергетиката между манталния и физикалния способ.

В резултат се постига някаква биофизична реакция, силно зависеща от екстраординерната чувствителност на оператора. Повтаряемостта на резултатите е ниска, а установяването на закономерности е субективно...

Почти всички популярни радиестезисти имат своите собствена теория, методика и антени.

 

На какъв принцип работи физикалната радиестезия ?

Физикалната радиестезия се базира на гравитационното взимодействие и гравитационният резонанс (георезонанс). Реакцията е чисто физична.

Решаващи за успеха на изследването са гравитационните условия, конструкцията на антените (резонаторите и възбудителите) и баланса на установката.

 

Какво е гравитационен резонанс ?

В основата на гравитационния резонанс стои енергията и двете фундаментални сили (Абсолютната Гравитация и Абсолютната Ентропия).

Всяка качествена обособеност във вселената е енергопроизводна, поради което е подложена на Гравитационно-Ентропийни пулсации. Започвайки от енергийните кванти и стигайки до вселената (като цяло) всичко в реалността е подложено на Г-Е пулсации, обусловени от фундаменталните сили.

При определени Г-Е условия, гравитационното привличане между еднаквите качествени обособености (еднакви химични елементи) се увеличава многократно. При тези условия инерциалната маса не е равна на гравитационната. Това позволява да се регистрира наличието на гравитационен резонанс.

Във вселената няма тъмна материя и тъмна енергия, а има непознато на науката явление - гравитационен резонанс.

Енергетичната теория се разработва в момента. Публикациите са достъпни безплатно на:

http://research.zonebg.com/

 

Нужни ли са силни биотокове и биополе за постигане на резултат при физикалната радиестезия ?

При пасивната физикална радиестезия (антени без възбудител, само с резонатор) може да се говори за нужда от силни биотокове и биополе.

При активната физикална радиестезия не се разчита на екстраординерните способности на оператора. Възбуждането на резонатора и постигането на гравитационен резонанс зависи от възбудителя.

 

Всеки човек ли може да работи с Римския Бастун (РБ) ?

Римският бастун е уред с активна радиестезична антена. По същество макар и примитивен той е истински гравитационен локатор, а реакцията му се базира изцяло на гравитационното взимодействие и гравитационният резонанс.

Възбуждането на резонатора се постига чрез лъчение инициирано от радиоактивните елементи, съдържащи се в глината. Колкото по-силно е излъчването (по-радиоактивна е глината), толкова по-силно изразен е гравитационният резонанс , т.е. реакцията на уреда е по-силна и по-точна.

За сработването на антената от решаващо значение е баланса на установката.

 

Балансирането на РБ за колко време се постига ?

Балансирането на установката е сложен комплекс от множество движения. Постигането на равномерно балансирано измитащо движение изисква многократни сухи тренировки.

Процесът на обучение може да се сравни с научаването да се кара колело. Нужно е старание, упоритост и усъвършенстване на собствената двигателна техника.

Времето за постигане на оптимален баланс е различно при всеки индивид. Хората с по-добра двигателна култура се нуждаят от няколкомесечна тренировка за да постигнат готовност за полева работа.

 

Може ли да се работи с РБ извън дните около пълнолуние ?

Постигането на гравитационен резонанс изисква подходящи гравитационни условия. Последните са в пряка зависимост от големите гравитационни маси. Земята, слънцето, луната и близките планети влияят на гравитационните условия и постигането на отчетлив гравитационен резонанс.

Дните около пълнолуние са установени, че са подходящи за радиестезични изследвания още от дълбока древност. Тези времеви прозорци обаче са само частен случай , т.е. те са само част от пълните времеви прозорци в които гравитационните условия са подходящи за гравитационна локация.

Ние разполагаме със специализиран софтуер и можем да изчислим времевите прозорци за гравитационен резонанс за всяка точка от земното кълбо.

За контакти - e-mail: [email protected]

 

Как може да се постигне по-точна локация с РБ ?

За постигане на максимално точна локация е нужно да се постигне максимално силен гравитационен резонанс.

За целта е нужно да е изпълнена добре конструкцията на уреда (антена, лагеруване, резонатор и възбудител). Нужно е операторът да владее отлично баланса и да проведе изследването при оптимални гравитационни условия.

Най-добри условия за постигане на гравитационен резонанс е когато пълнолунието е в средата на времевите прозорци (деседневката).

Понеже всичко е подвластно на гравитацията и гравитационното взаимодействие трябва да се отчита влиянието на резките гравитационни аномалии (силно нагънати релефни форми, големи гравитационни маси, кухини и пр.).

 

Нужно ли е използването на геофизични системи за точна локализация ?

Понеже уредът взаимодейства с хоризонталната съставна на гравитацията (по антенен хоризонт) не е възможна близка локация на обекта.

При приближаване към обекта намалява хоризонталната съставна и се увеличава влиянието на силите на Кориолис. Това води до големи отклонения достигащи 90 градуса.

Далечната локация и девиацията на антената налагат пеленговане на зона.

Последната трябва да се изследва с конвенционални геофизични системи. Те позволяват точна локализация на обекта.

 

Може ли антената на РБ да не бъде от стъкло или стъклопласт ?

Да, антената на уреда може да бъде от материал различен от стъкло. Препоръчваме да се използват материали с ниско атомно тегло като PVC и др. пластмаси.

Недопустимо е в конструкцията на антената да има метал (елементи с високо атомно тегло), освен резонатора.

 

Какво трябва да бъде отстоянието между възбудителя и резонатора ?

Важно условие за ефективно възбуждане е да има пряка видимост между възбудителя и резонатора. Още по-добре е те да са допрени, но в този случай е много важно линията на допира да е точно по оста на въртене на антената.

Препоръчваме спрямо оста резонатора и възбудителя да са на разстояние няколко милиметра така, че отстоянието между тях да не надхвърля 10 мм.

 

Какво трябва да бъде разстоянието между антената и лагера ?

Няма необходимост от точна фиксация на определено разстояние на антената спрямо лагера. Все пак това разстояние не бива да бъде повече от няколко сантиметра за да бъде стабилна конструкцията.

 

Как да си направим резонатори ?

Резонаторите се изработват от химически чист метал. Добре е пробата да бъде 999.

Формата на резонатора трябва да бъде цилиндрична.

Може да се използва и проводник с малко сечение.

В този случай, в пластмасов цилиндър (тръбичка) следва да се наредят множество еднакви елементи плътно един до друг.

Също така може да се навие фолио от съответния метал на подходяща пластмасова сърцевина или да се използва тръбичка от съответния метал. .

В краен случай може да се използват плочки от търсения метал (например инвестиционно злато, платина и пр.).

Плочките следва да се закрепят на подходяща пластмасова пластина (в една равнина) плътно една до друга.

При поставяне на такъв плосък резонатор в антената трябва да се внимава равнината (на плочките) да е перпендикулярна на остта на въртене на уреда (паралелна на антенния хоризонт).

Може да изработите свои резонатори от всички метали с атомно тегло по-високо от това на медта.

 

Може ли да се намали грамажът на резонаторите ?

Принципно може, но реакцията на уреда и дистанцията на локацията ще намалеят.

Допустимо е да се намали грамажът на резонаторите наполовина (спрямо указаните в книгата) ако се ползва прототип възбудител RRGLE.

При намален наполовина грамаж на резонаторите и възбуждане с прототип RRGLE , реакцията на уреда остава по-силна от традиционното възбуждане с радиоактивна глина на нормални (двойно по-тежки) резонатори.

 

Къде да намерим радиоактивна глина ?

По принцип повечето глини са с повишена радиоактивност, но за ефективно възбуждане е нужна радиоактивна глина.

Находищата на такива глини са в районите в които има залежи на радиоактивни минерали, радиоактивни води и пр..

В хвостохранилищата на металодобивните предприятия също се утаява радиоактивна глина.

В хвостохранилищата на обекти от бившето предприятие 'Редки метали' радиоактивната глина е с най-висока степен на радиоактивност.

Фиг. 1. Схема на местоположението на урановите находища в България. Жилни находища (червени триъгълници – експлоатирани; черни триъгълници – спрени от експлоатация и неексплоатирани): 1 – Бухово; 2 – Пробойница; 3 – Курило; 4 – Сборище; 5 – Сливен; 6 – Габра; 7 – Бялата вода; 8 – Костенец; 9 – Бели Искър; 10 – Партизанска поляна; 11 – Сенокос; 12 – Игралище; 13 – Беслет; 14 – Доспат; 15 – Смолян (Герзовица); 16 – Наречен, 17 – Здравец; 18 – Сърница; 19 – Планинец.

Пясъчникови находища (червени правоъгълници – експлоатирани; черни правоъгълници – спрени от експлоатация и неексплоатирани): 20 – Смоляновци; 21 – Симитли; 22 – Елешница; 23 – Мелник–Златолист; 24 – Селище; 25 – Момино–Церетелево; 26 – Белозем–Трилистник–Дебър; 27 – Маноле; 28 – Хасково; 29 – Навъсен–Троян–Марица; 30 – Мъдрец–Владимирово–Орлов дол; 31 – Окоп–Тенево

 

Има ли безвредни възбудители ?

Да, ние разработваме специален напълно безвредeн прототип възбудител RRGLE с ресурс над 10 години.

Онези, които решат сериозно да се занимават с гравитационна локация могат да се свържат с нас на e-mail:

[email protected]

 

Възможно ли е с махало, вилка и Г образен багет да се постигне гравитационен резонанс и гравитационна локация ?

По прнцип да, но само ако уредите са изработени от същия метал, който се търси. Т.е. със златен багет може да търсите само злато, със сребърен - само сребро и пр.

Не може да постигнете гравитационен резонанс ако багетът ви е от мед, а търсите злато. Медният багет ще сработи само на мед. Онези радиестезисти, които с медни багети откриват всичко ... практикуват смесена радиестезия. Последната не е базирана на гравитационния резонанс и има мантален характер.

Важно е да се има предвид, че се работи с пасивни антени. Т.е. възбуждането на уреда се осъществява посредством биотоковете и биополето на оператора. Това води до много слаба реакция и силен субективен фактор.

Вилката е най-трудна за балансиране. Махалото е трудно за балансиране и най-силно се влияе от силите на Кориолис. Г образният багет всъщност е първичната примитивна конструкция на Римският Бастун.

Всеки може лесно да се направи Г образен багет от дебела златна, сребърна и т.н. тел. Т.е. за всеки търсен метал трябва да разполагате с багет изработен от съответния метал.

Изследването трябва да се проведе по методиката на Римският Бастун (само с един багет, не с чифт), да се спазват времевите прозорци за гравитационен резонанс, а операторът да има добри екстраординерни способности за да може да възбуди уреда.

 

Влияе ли се Римският Бастун от остатъчното излъчване, формирало се в терена от вече изваден обект ?

Не. Римският Бастун не може да засече липсващ обект, т.е. ако той не е физически наличен - няма реакция.

Имате ли локация (пеленг) значи имате реален обект в терена.

 

При работата с Римският Бастун има ли проблеми с призрачни обекти ?

Не, няма такива проблеми. При работата с Римският Бастун призрачни обекти не се наблюдават. Засечката ви може да бъде резултат само от наличие на реален обект.

Ако имате отклонение от обекта то е следствие от намалена хоризонтална съставна на взаимодействието, влияние на силите на Кориолис, влияние на големи гравитационни аномалии в терена, влияние на условията за гравитационен резонанс (времевите прозорци) и др. гравитационни влияния.

Отклонението обикновено е в рамките на десетина метра и няма нищо общо с призрачните обекти наблюдавани при манталната и смесената радиестезия.

 

Защо LRL (Long Range Locators) и MFD (Molecular Frequency Discriminators) не могат да работят правилно ... ?

LRL и MFD са активни радиестезични системи с електронно възбуждане, но антените (резонаторите) им са изработени от различен от търсения метал...

Обикновено за антени се ползва мед, бронз или неръждавейка.

Такъв уред би могъл да резонира само с метала от който е изработена антената.

Поради това, понякога тези уреди имат силна реакция, но в повечето случаи реакцията е много слаба или въобще липсва.

От друга страна, операторите не работят по методиката на гравитационната локация и са извън времевите прозорци за гравитационен резонанс.

Операторите в повечето случаи ползват LRL и MFD, като мантални радиестезични пособия, а си мислят, че постигат физикална реакция...

 

Възможно ли е да се модифицират MFD и LRL съобразно принципа на гравитационния резонанс ?

LRL са трудни за преработка, поради многото техни разновидности и твърдо монтираните в корпуса телескопични антени.

MFD (Omnitron, Filter King и др.) е възможно лесно да бъдат модифицирани от техните притежатели.

На хората, които разполагат с MFD, можем да изпратим подробна инструкция с указания за преработка.

(За заявки - [email protected] )

 

Може ли да се работи с MFD и LRL по методиката на Римският Бастун ?

Ако MFD и LRL не са модифицирани могат да служат само като пособия за мантална и смесена радиестезия.

Същите уреди след подходяща преработка могат да постигнат гравитационен резонанс, т.е. те могат да имат чисто физикална реакция.

С модифицираните MFD и LRL трябва да се работи само по методиката на Римския Бастун.

(Виж книгата -  'Тайните на физикалната радиестезия  /Римският Бастун/'.)

 

Нужно ли е при работа с MFD и LRL да се спазват времевите прозорци за гравитационен резонанс ?

С модифицираните уреди работата във времевите прозорци за гравитационен резонанс е задължителна за да може да се постигне физикална реакция.

С немодифицираните MFD и LRL не е задължително да се работи във времевите прозорци за гравитационен резонанс, ако се цели мантална реакция.

Въпреки това, получихме положителни отзиви от манталисти, които са постигнали добри резултати точно в прозорците при пълнолуние, посочени в методиката за Римския Бастун.

 

Може ли с MFD и LRL да се постигне по-силна реакция от Римският Бастун ?

Не, това не е възможно поради факта, че електронното възбуждане е значително по-слабо от радиоактивното.

В нашата инструкция, освен начина на преработката на Г образните багети, изясняваме и как може да им се монтира радиоактивен възбудител.

 

Влияе ли се модифицираният уред от остатъчното излъчване, формирано в терена от вече изваден обект ?

Не. Преработен уред не може да засече нереален обект, т.е. ако обектът не е физически наличен - няма и реакция

Ако имате реакция значи имате наличие на реален обект, както е при Римският Бастун.

 

При работата с модифициран уред има ли проблеми с призрачни обекти ?

Не. При работата с такъв уред призрачни обекти не се наблюдават. Засечката ви може да бъде инициирана само от реален обект.

Ако имате отклонение от обекта, то е следствие от намалена хоризонтална съставна на взаимодействието, влияние на силите на Кориолис, влияние на големи гравитационни аномалии в терена, влияние на условията за гравитационен резонанс (времевите прозорци) и др. гравитационни влияния., както е при Римският Бастун

Отклонението обикновено е в рамките на десетина метра и няма нищо общо с призрачните обекти, наблюдавани при манталната и смесената радиестезия.

 

Къде можем да тестваме гравитационните локатори ?

Гравитационните локатори ще дадат най-силна реакция на големи обекти. Такива са трезори на банки, НИМ, НАИМ, големи бижутерийни магазини, някои инвестиционни къщи и др.

Силна реакция ще имате и на метални залежи, но имайте предвид, че в тези райони сигналите са площни, линейни и точкови, според вашето положение спрямо рудния депозит.

Отлична реакция ще имате и на немалко от големите обекти, описани в книгите ('Тайните съкровища в България'). Въртопа, Жабата, Ритлите, Станчовите полугари и пр.

Можете да се разходите в района около Велико Търново, близките манастири, Лясковския манастир, Дряновския манастир, Рилския манастир, Манастира 7-те престола...

 

Може ли да се разширят времевите прозорци по време на пълнолуние ?

По принципът на древните изследователи прозорците са:

1 ден преди пълнолуние 11-12 часа

По време на пълнолуние 11.30-12.30

1 ден след пълнолуние 12-13

Това са стеснени прозорци за максимална реакция. Спокойно може да ги разширите с по половин час, преди и след указаното по-горе време. Също така, може да увеличите с по един ден, преди и след указаните.

Разширените прозорци са:

2 ден преди пълнолуние  10-12

1 ден преди пълнолуние 10.30-12.30

По време на пълнолуние 11-13

1 ден след пълнолуние 11.30-13.30

2 ден след пълнолуние  12-14

Фази на луната - http://fazinalunata.com/bulgarian/fazi-na-lunata/


ЛЕГЕНДИ и ПРЕДАНИЯ ~ ИСТОРИЧЕСКИ ХРОНИКИ

РЪКОПИСИ ~ ОТКРИТИЯ ~ ФАКТИ ~ ФОТОСИ

СПРАВОЧНИК ~ РЕЧНИК ~ ПРАВНИ АСПЕКТИ


ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИК ©