INDEX ~ ARCH ~ T$DATA ~ LINKS ~ ADD

FAQ ~ ВЪПРОСИ ~ КОНТАКТИ ~ FORUM


ПРОМЕНИТЕ В ЗПКМ СА В СИЛА

ВАЖНО е да се знае:

Относно "Чл.3. Паметник на културата е всяко недвижимо и движимо автентично материално свидетелство за човешко присъствие и дейност и за процесите в природата, което има научна и/или културна стойност и притежава обществена значимост."

НАЛИЦЕ е липса на критерии за научна и/или културна стойност и обществена значимост. Това ще позволи селективно прилагане на текстовете на закона както беше преди 10-ти.

Отн. "Чл.5 (6) Координацията, контролът и методическото ръководство по опазването и разпространението на движимите паметници на културата се осъществяват от Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства."

ВНИМАНИЕ, с НЦМГИИ шега не бива!

Отн. "Чл.7. (2) Музеи се създават при наличие на движими паметници на културата, позволяващи да се организира тяхното представяне пред публика във вид на музейна експозиция, сграден фонд, осигуряващ условия за опазването и публичното им представяне, и постоянен източник за финансиране дейността на музея."

МУЗЕИ ще имат правоимащите!

Отн. "Чл.7а Музеите формират основен, обменен и научноспомагателен фонд.

В основния фонд се включват собствените и предоставените за управление на музея движими паметници на културата, съответстващи на неговия профил.

В обменния фонд се включват движими паметници на културата, които не съответстват на профила на музея, както и тези, които многократно повтарят движими паметници на културата от основния фонд.

В научноспомагателния фонд се включват предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея.

Движимите паметници на културата от основния и обменния фонд на музеите представляват национално богатство. Формирането и управлението на фондовете на музеите се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на културата."

ВРАТИЧКА... Музеите придобиват свобода.

Отн. "Чл.11. Юридически и физически лица могат да създават, музейни сбирки и колекции от произведения на изкуството, предмети с научна и художествена стойност. Редът за създаване и закриване на музейни сбирки, устройството и дейността им се определят с наредба на министъра на културата.

Движимите паметници на културата, собственост на юридически и физически лица, се декларират от собствениците и регистрират от най-близкия регионален музей или специализиран национален музей.

При регистрацията въз основа на оценка, извършена от експертно-оценителната комисия на музея, се определя стойността на всеки деклариран движим паметник на културата и на паметниците на културата, представляващи национално богатство.

Редът за извършване на оценката се определя с наредба на министъра на културата. Собствениците на , движими паметници на културата, регистрирани в музеите могат да кандидатстват за помощ в дейността си по реда, определен за държавните и общинските музеи."

ВНИМАНИЕ, проблеми с регистрацията!

Отн. "Чл.12. Недвижими паметници на културата са:

1. всички археологически обекти, градежи и паметни места и принадлежащата им декоративна и художествена украса на територията и в акваторията на Република България;

2. обявените по реда на чл. 4, ал. 1 и 2 и декларираните от Националния институт за паметниците на културата "

ВНИМАНИЕ, всички археологически обекти повсеместно са паметници на културата без каквато и да е категоризация, вписване или дори обозначаване! Ще има осъдени за ръждиви железа и парчета керамика.

Отн. "Чл.33а. Движими паметници на културата, влизащи в една от категориите съгласно приложението, и движими паметници на културата, представляващи национално богатство, могат да бъдат изнасяни от територията на страната при условия и по ред, определени в наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на културата и министъра на финансите.

Чл.33б. Износът и временният износ от страната на движими паметници на културата, влизащи в една от категориите съгласно приложението по чл. 33а, подлежат на разрешителен режим.

Разрешението се издава по искане на заинтересуваното лице при условията, определени в наредбата по чл. 33а.

Разрешението по ал. 2 се издава от директора на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства в двуседмичен срок от постъпване на искането.

Отказът за издаване на разрешение се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Движими паметници на културата, които не представляват национално богатство и не влизат в една от категориите съгласно приложението по чл. 33а, се изнасят със сертификат, издаден от директора на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства.

Чл.33в. Не се допуска износ на движими паметници на културата, представляващи национално богатство.

Движими паметници на културата, представляващи национално богатство, могат да бъдат изнасяни само временно в следните случаи:

1. за представяне пред чуждестранна публика;

2. за осъществяване на консервационно-реставрационни работи, експертизи и научни изследвания.

Временният износ на движими паметници, представляващи национално богатство, се допуска за срокове, определени с наредбата по чл. 33а, с разрешение на министъра на културата."

ИЗНОСЪТ е само за избрани!

Отн. "Чл. 34. Наказва се с глоба от 1000 до 5 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание:

а) който без разрешение извършва разкопки, за да търси старини, съкровища и други предмети, обект на защита по този закон или не съобщи в срока по чл. 14, ал. 1 за намерени предмети, които имат качества на паметници на културата;

б) (Отм.-ДВ, бр. 55 от 2004 г.)

в) (Отм.-ДВ, бр. 55 от 2004 г.)

г) длъжностни лица и граждани, които нарушават: разпоредбите за отдаване под наем на помещения в сгради - недвижими паметници на културата; наложените забрани за строеж или преустройство на паметниците на културата;

д) който продава, дарява или заменя движими паметници на културата без знанието на музея, в който са регистрирани;

е) който не изпълни разпорежданията за извършване на укрепителни и възстановителни работи и работи по опазването на паметниците на културата.

Чл.35. Наказва се с глоба от 1000 до 5000, който като собственик или наемател пречи на гражданите да посещават съобразно установения ред недвижимите паметници на културата и на органите по опазване паметниците на културата да проверяват състоянието и да извършват други действия по опазването им.

Който не изпълни искане на Министерството на културата по чл. 20, ал. 3, се наказва с глобата по ал. 1, ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл.35а. Който изработи или възложи изработването на копие на паметник на културата или възпроизведе и разпространи негово изображение в нарушение на разпоредбите на чл. 32а, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв., а юридическите лица-с имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв.

Чл.35б. Който изнесе движим паметник на културата в нарушение на разпоредбите на глава шеста "а", се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 12 000 до 24 000 лв.

Чл.35в. Който не декларира движим паметник на културата по реда на чл. 11, ал. 3, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв.

Чл.36. Повредите на паметниците на културата вследствие на нарушения по чл. 34, 35 и 35а на този закон се възстановяват за сметка на нарушителите."

ВНИМАНИЕ, с шапка и без шапка ще си имате проблеми!

Отн. "§ 2. По смисъла на този закон движими паметници на културата-национално богатство, са движимите паметници на културата, които са с най-голяма научна и културна стойност и представляват значителен интерес за националното наследство от историческа, художествена или археологическа гледна точка." и таблицата от приложението.

ВНИМАНИЕ следва да се обърне на ценовите прагове и особено на прагът "независимо от стойността", обхващащ археологическите предмети, художествените, историческите и религиозните паметници и техните елементи и съставни части. Всички предмети, които датират от над 100 години подлежат на разрешителен режим. За някои културни ценности прагът е 50 години.

ЧЕТЕТЕ като "Отче Наш" новите промени в ЗПКМ и НК! Не забравяйте, че промените първо бяха приети в НК и известно време бяха висящи и противоконституционни. После обаче последваха съответни и в ЗПКМ. Изводът е, че се готви секиш за почти всички освен избраните.

Най-лошото е, че разликата между колекционерство и иманярство е неясна. Убийството на колекционерството ще нанесе непоправими вреди на културното ни наследство. Това не си позволиха навремето дори комунистите.

Но, всяко чудо за три дни. Въпросът е колко време ще траем трита дена?

Добри Добрия

[email protected]


ЛЕГЕНДИ и ПРЕДАНИЯ ~ ИСТОРИЧЕСКИ ХРОНИКИ

РЪКОПИСИ ~ ОТКРИТИЯ ~ ФАКТИ ~ ФОТОСИ

СПРАВОЧНИК ~ РЕЧНИК ~ ПРАВНИ АСПЕКТИ


ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИК ©