INDEX ~ ARCH ~ T$DATA ~ LINKS ~ ADD

FAQ ~ ВЪПРОСИ ~ КОНТАКТИ ~ FORUM


ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕИТЕ

 

Тези дни Народното Събрание прие промени в Закона за паметниците на културата и музеите.

Съвсем скоро те ще бъдат обнародвани и ще влезнат в сила.

Безспорен интерес представлява проекта внесен от:

Даринка Станчева, Стефан Данаилов, Хюсеин Чауш, Кина Андреева, Антонина Бонева.

Той мина екстремно през двете четения в пленарна зала с минимални корекции.

Ето и текста му:

 

МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за паметниците на културата и музеите

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за паметниците на културата и музеите /ЗИДЗПКМ/, има за цел въвеждане в българското законодателство основните разпоредби на Регламент на Съвета № 3911/92 ЕЕС, относно износа на културни ценности и създава правно основание за въвеждането на Директива на Съвета № 93/7 ЕЕС, касаеща връщането на културни ценности, незаконно изнесени от страната членка.

Въвеждането на Регламент на Съвета № 3911/92 ЕЕС относно износа на културни ценности в българското законодателство е ангажимент, който България е поела при предварителното затваряне на глава № 25 "Митнически съюз".

ЗИДЗПКМ въвежда в съответствие с изискванията на Регламента, разрешителен режим за износ и временен износ на движими паметници на културата. В законопроекта, аналогично на посочените в Регламент № 3911/92 ЕЕС, са въведени категориите движими паметници на културата, които подлежат на разрешителен режим при износ и временен износ. Въведени са също така и финансови прагове, определящи стойността на движимите паметници за които се изисква разрешение при изнасяне.

В разпоредбите на законопроектът е определено понятието движими паметници на културата, представляващи национално богатство. В текстът на законопроекта е посочено, че движимите паметници на културата от основния и обменния фонд на музеите представляват национално богатство, а движимите паметници на културата собственост на юридически и физически лица, се декларират от собствениците и регистрират от най-близкия регионален или специализиран национален музей. При регистрацията, директорът на музея определя движимите паметници, които представляват национално богатство въз основа на оценка от експертно-оценителната комисия на музея. Предвиден е и единен регистър на движимите паметници на културата, които представляват национално богатство.

ПРОЕКТ !

Закон за изменение и допълнение на Закона за паметниците на културата и музеите

(обн., ДВ, бр. 29 от 1969 г., изм., бр. 29 от 1973 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 87 от 1980 г., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 45 от 1989 г., бр. 10 от 1990 г., бр. 14 от 1990 г., изм. и доп., бр. 112 от 1995 г.; Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 1996 г. - бр. 31 от 1996 г.; изм., бр. 44 от 1996 г., бр. 117 от 1997 г., бр. 153 от 1998 г., изм. и доп., бр. 50 от 1999 г.)

§1. Чл. 3 се изменя така:

"Чл.3. Паметник на културата е всяко недвижимо и движимо автентично материално свидетелство за човешко присъствие и дейност, както и за процесите в природата, което има научна и/или културна стойност и притежава обществена значимост."

§2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1.Създава се нова ал.2:

"(2) Музеи се създават при наличие на движими паметници на културата, количеството на които позволява да се организира тяхното представяне пред публика във вид на музейна експозиция, сграден фонд, осигуряващ условия за опазването и публичното им представяне и постоянен източник за финансиране дейността на създавания музей";

2.Досегашните ал.2, 3, 4 и 5 стават съответно ал.3, 4, 5 и 6;

3.Досегашната ал. 6 става ал.7 и се изменя така:

" (7) Частните музеи са културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, които се създават с разрешение на министъра на културата, издадено в тримесечен срок от постъпване на заявлението. Отказът за издаване на разрешение може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд".

§3. Създава се чл. 7а:

"Чл.7а.(1) Музеите формират основен, обменен и научно-спомагателен фонд.

(2) В основния фонд се включват придобитите и предоставените за управление на музея движими паметници на културата, съответстващи на неговия профил.

(3) В обменния фонд се включват движими паметници на културата, които не съответстват на профила на музея, както и тези, които многократно повтарят движими паметници на културата от основния фонд.

(4) В научно-спомагателния фонд се включват предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея.

(5) Движимите паметници на културата от основния и обменния фонд на музеите представляват национално богатство.

(6) Формирането и управлението на фондовете на музеите се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на културата."

§4. В чл.11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1 думата " музеи " се заличава;

2. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Движимите паметници на културата, собственост на юридически и физически лица, се декларират от собствениците и регистрират от най-близкия регионален музей или специализиран национален музей. При регистрацията, директорът на музея със заповед определя движимите паметници, които представляват национално богатство. Заповедта се издава въз основа на оценка от експертно-оценителната комисия на музея, по ред определен от министъра на културата";

3. В ал.4 думата " предмети " се заличава, а изразът " след тяхното деклариране " се заменя с " регистрирани в музеите";

4. Алинея 5 се отменя.

§5. Създава се нов чл.11а:

"Чл.11а Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства води регистър на движимите паметници на културата, които представляват национално богатство."

§6.Член 12 се изменя така:

" Чл.12 Недвижими паметници на културата са:

1.всички археологически обекти, структури и принадлежащата им декоративна и художествена украса на територията и в акваторията на Република България;

2.обявените по реда на чл.4, ал.1 и 2 и декларираните от Националния институт за паметниците на културата."

§7. Алинея 1 на чл.19 се изменя така:

"Чл.19.(1) Недвижимите паметници на културата в зависимост от тяхното научно-историческо, архитектурно-градоустройствено и художествено значение се степенуват като:

1.паметници от световно значение;

2. паметници от национално значение;

3.паметници от местно значение;

4. паметници от ансамблово значение;

5. паметници за сведение."

§8. Алинея 4 на чл.20 се изменя така:

"(4) Консервационни и реставрационни работи, ремонти и изменения на недвижими паметници на културата, както и ново строителство в техните граници и охранителните им зони се извършват след съгласуване с Националния институт за паметниците на културата."

§9. Член 23 се изменя така:

"Чл.23 Обектите, които притежават белезите по чл.3 и произхождат от българските земи или са свързани с националната ни история, култура и бит и се намират в чужбина, се водят по списък от Националния институт за паметниците на културата или Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства."

§10. Алинея 2 на чл.24 се отменя.

§11. В ал.2 на чл.26 изразът "от национално значение" се заменя със "с най – голяма научна и културна стойност".

§12. Член 31 се отменя.

§13. Създава се чл.32а:

"Чл.32а.(1) Паметниците на културата могат да бъдат възпроизвеждани в точни копия и в копия с образователно, представително или търговско предназначение.

(2)Точното копие възпроизвежда визуално максимално характеристиките на паметника на културата, задължително се маркира със знак и се изработва за музейни цели.

(3)Точните копия на паметници на културата от Националния музеен фонд и с категории "световно значение" и "национално значение" се изработват само с разрешение на министъра на културата.

(4) Копието с образователно, представително или търговско предназначение визуално възпроизвежда паметника на културата, като задължително се различава от него по размер най-малко с 1/10.

(5) Копия с образователно, представително или търговско предназначение на паметници на културата могат да се изработват от музеите и възмездно от юридически или физически лица въз основа на договор, сключен със съответния музей - за движимите паметници на културата, или с лицето, упражняващо правото на управление или на собственост - за недвижимите паметници.

(6) Възпроизвеждането на паметник на културата, на елемент от него или на точно копие във фотографско, компютърно, видео- и друго изображение, разпространяването на изображението, използването му при производство на стоки, етикети и дизайнерски решения или за други търговски или рекламни цели се извършва възмездно въз основа на договор, сключен със съответния музей - за движимите паметници на културата, или с лицето, упражняващо правото на управление или на собственост - за недвижимите паметници. Средствата, предвидени в договора, се изразходват за опазване паметника на културата.

(7) Условията и редът за изработване на точни копия и на копия с образователно, представително или търговско предназначение, за възпроизвеждане във фотографски, компютърни, видео- и други изображения, както и за производство на стоки, етикети и дизайнерски решения, които носят изображения на паметник на културата, се определят с наредба на министъра на културата.

§14. Създава се глава шеста "а ":

" Глава шеста "а "

ИЗНОС И ВРЕМЕНЕН ИЗНОС НА ДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Чл. 33а. Движими паметници на културата, влизащи в една от категориите, съгласно приложението и движими паметници на културата, представляващи национално богатство могат да бъдат изнасяни от територията на страната при условия и по ред определени в наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на културата и министъра на финансите.

Чл.33б.(1) Износът и временният износ от страната на движими паметници, влизащи в една от категориите, съгласно приложението по чл.33а подлежи на разрешителен режим.

(2) Разрешението се издава по искане на заинтересуваното лице при условията, определени в наредбата по чл. 33а.

(3) Разрешението по ал. 2 се издава от директора на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства в двуседмичен срок от постъпване на искането.

(4) Отказът за издаване на разрешение се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

(5) Движими паметници на културата, които не представляват национално богатство и не влизат в една от категориите, съгласно приложението по чл.33а, се изнасят със сертификат издаден от директора на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства.

Чл.33в.(1) Не се допуска износ на движими паметници, представляващи национално богатство.

(2) Движими паметници на културата представляващи национално богатство могат да бъдат изнасяни само временно, в следните случаи:

1.за представяне пред чуждестранна публика;

2.за осъществяване на консервационно-реставрационни работи, експертизи и научни изследвания;

(3) Временният износ на движими паметници, представляващи национално богатство, се допуска за срокове, определени с наредбата по чл.33а, с разрешение на министъра на културата."

§15. В наименованието на глава седма думите "Наказателни разпоредби" се заменят с "Административно - наказателни разпоредби".

§16. Член 34 се изменя така:

1.Изразът "от 50 до 1000 лв." се заменя с "от 1000 до 5000 лв.";

2.Буквите "б" и "в" се отменят;

3.Буква "д" се изменя, така:

"д) който продава, дарява или заменя движими паметници на културата без знанието на музея, в който са регистрирани;"

§17. Създава се чл.35а:

"Чл.35а Който изработи или възложи изработването на копие на паметник на културата или възпроизведе и разпространи негово изображение в нарушение на разпоредбите на чл.32а се наказва с глоба от 2 000 до 10 000 лв., а юридическите лица – с имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв."

§18. Създава се чл.35б:

"Чл.35б Който изнесе паметник на културата в нарушение на разпоредбите на глава шеста "а" се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 6 000 до 12 000 лв."

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§19. По смисъла на този закон "национално богатство" са движими паметници на културата, които са с най – голяма научна и културна стойност и представляват значителен интерес за националното наследство от историческа, художествена или археологическа гледна точка.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§20. Навсякъде в закона думите " и природни образци" се заличават.

§21. В т. 6 на чл.31, ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата (ДВ, бр.50 от 1999г., изм. бр.1 от 2000г., попр. бр.34 от 2001 г.изм. бр.75 от 2002г.) изразът "чл.34 и 35" се заменя с "чл.34, 35, 35а и 35б".

Приложение към чл.33а

по ред

КАТЕГОРИЯ

ВЪЗРАСТ

Стойност в лева от 01.01 – 31.12. 2005г.

Стойност в лева от 01.01.2006 г. до пълноправно членство на Република България в Европейския съюз

Стойност в лева при пълноправно членство на Република България в Европейския съюз

1.

Археологически предмети с произход от:

- земни и подводни разкопки и открития;

- археологически местности;

- археологични колекции.

датиращи от повече от 100 години

независимо от стойността

независимо от стойността

независимо от стойността

2.

Елементи, които са съставна част от художествени, исторически или религиозни паметници и произхождат от разчленяването на последните.

датиращи от повече от 100 години

независимо от стойността

независимо от стойността

независимо от стойността

3.

Други картини и рисунки, освен включените в категории 4 и 5, изпълнени изцяло на ръка, върху всякакъв материал, с всякакво средство.

на повече от 50 години и непринадлежащи на своите автори

100 000

200 000

300 000

4.

Акварели, гваш и пастели, изпълнени изцяло на ръка, върху всякакъв материал.

на повече от 50 години и непринадлежащи на своите автори

20 000

40 000

60 000

 

 

5.

Мозайки, освен тези, които попадат в категория 1 или 2 и рисунки, изпълнени изцяло на ръка, на всякаква основа и от всякакъв материал.

 

10 000

20 000

30 000

6.

Гравюри, щампи, сериграфии, литографии оригинални клишета и съответните им матрици, както и оригинални афиши

на повече от 50 години и непринадлежащи на своите автори

10 000

20 000

30 000

7.

Оригинални пластични произведения или скулптури и копия, получени по същия начин като оригинала, освен тези, които попадат в категория 1.

на повече от 50 години и непринадлежащи на своите автори

60 000

80 000

100 000

8.

Фотографии, филми и техните негативи.

на повече от 50 години и непринадлежащи на своите автори

10 000

20 000

30 000

9.

Първи печатни книги, свитъци и ръкописи, включително географски карти и музикални партитури, отделно или в колекции.

на повече от 50 години и непринадлежащи на своите автори

независимо от стойността

независимо от стойността

независимо от стойността

10.

Книги, отделно или в колекция.

датиращи от повече от 100 години

60 000

80 000

100 000

11.

Отпечатани географски карти.

датиращи на повече от 100 години

10 000

20 000

30 000

12.

Архиви, части от тях, от всякакъв вид, независимо от основата

датиращи от преди 50 години

независимо от стойността

независимо от стойността

независимо от стойността

13.

a) Колекции и образци от колекции по зоология, ботаника, минералогия, анатомия.

б) Колекции от исторически, палеонтоложки, етнографски или нумизматичен интерес.

 

60 000

80 000

100 000

14.

Транспортни средства, представени самостоятелно, детайли и възли от тях.

на повече от 50 години

60 000

80 000

100 000

15.

Други антикварни предмети, които не са включени в категориите от 1 до 14:

- играчки, игри;

- стъклария;

- бижутерия;

- мебели и предмети за обзавеждане;

- оптически, фотографски или кинематографски апарати;

- геодезически уреди;

- предмети на техниката;

- музикални инструменти;

- часовници – различни видове и части за тях;

- изделия от дърво;

- керамика;

- художествен текстил; - килими;

- тапети;

-оръжия.

на възраст между 50 и 100 години

60 000

80 000

100 000

16.

Други антикварни предмети, които не са включени в категориите от 1 до 14.

над 100 години

60 000

80 000

100 000

 

Несъмнено анархията в областта на културното наследство трябва да се спре. За съжаление това правно упражнение не е в състояние да го стори. То всячески ще дообърка всичко и всички. Изглежда точно това се цели. А нали знаете в мътна вода...

Коментара оставяме за експертите.

 

T$N admin


ЛЕГЕНДИ и ПРЕДАНИЯ ~ ИСТОРИЧЕСКИ ХРОНИКИ

РЪКОПИСИ ~ ОТКРИТИЯ ~ ФАКТИ ~ ФОТОСИ

СПРАВОЧНИК ~ РЕЧНИК ~ ПРАВНИ АСПЕКТИ


ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИК ©